11. Altın Pusula Yönetmelik

1. Amaç
TÜHİD tarafından gerçekleştirilen “Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri” ile ilgili kuralları belirlemektir.

2. Kapsam
TÜHİD Altın Pusula Ödülleri’nin başvuru kuralları ve değerlendirme esasları bu yönetmelikle belirlenir. Ödüllerle ilgili bütün kurallar, bu yönetmeliğe uygun olarak çalışır.

3. Sorumluluk
Yönetmeliğin hazırlanmasından ve güncellenmesinden, TÜHİD Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetmelik, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin onayıyla yürürlüğe girer.

4. Görev Tanımları
Başvuru Değerlendirme Komitesi: TÜHİD Yönetim Kurulu’nun üç üyesinden oluşur. Görevi; başvuran projelerin bu yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmektir. Komite, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Uygun olmayan başvurular ya da başka kategoriye daha uygun olan başvurular, Başvuru Değerlendirme Komitesi tarafından başvuru yapan kuruluşa iletilir.
Altın Pusula Proje Asistanı: Başvuru Değerlendirme Komitesi ile Seçici Kurul arasındaki koordinasyonu sağlar. Başvuran kurumlar ile iletişimden sorumludur. TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Seçici Kurul: Ödülleri değerlendirecek Seçici Kurul Üyeleri’nden oluşur. Seçici Kurul, TÜHİD Başkanı, iletişim camiasından 4 temsilci, iş dünyasından 4 temsilci, 2 STK temsilcisi, 2 kamu temsilcisi, 2 akademisyen, 4 medya temsilcisi ve 1 UNDP Özel Ödülü temsilcisi olmak üzere 20 kişiden oluşur. Seçici Kurul, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından sektörler bazında belirlenir. Seçici Kurul ilk toplantısında bir üyeyi Başkan seçer.
Seçici Kurul, Ön Değerlendirme Komitesi’nden gelen projeleri, öngörülen takvim içinde ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde ele alarak ödüle hak kazanan kuruluşu belirler ve TÜHİD yönetimine bildirir.
UNDP Özel Ödülü Seçici Kurulu; TÜHİD ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı birlikte belirler. UNDP Özel Ödülü Seçici Kurulu 11 kişiden oluşur. Seçici Kurul, UNDP Özel Ödülü için 11. Altın Pusula başvuruları arasından seçtikleri proje/projeler önerilerini, Altın Pusula Seçici Kurulu’na iletirler. UNDP Özel Ödülü Altın Pusula Seçici Kurulu tarafından UNDP ile işbirliği halinde belirlenir.
Ön Değerlendirme Komitesi: Yarışmaya başvuran proje sayısının 100’ü geçmesi halinde, Seçici Kurul Üyeleri’nin değerlendirmelerini kolaylaştırabilmek amacıyla, Ön Değerlendirme Komitesi oluşturulur. Ön Değerlendirme Komitesi Üyeleri, TÜHİD Başvuru Değerlendirme Komitesi’nin önerisi ile Seçici Kurul tarafından, Seçici Kurul Üyeleri arasından en fazla 7 kişi olarak belirlenir. Gereken durumlarda, kategoriler bazında rahat değerlendirme imkânı yaratabilmek için, Komite sayısı, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafında artırılabilir.
Ön Değerlendirme Komitesi, başvurulan projeleri, yönetmeliğe uygun olarak değerlendirir. Komite, gerek gördüğü takdirde, gerekçelendirmek koşuluyla, projelerin başvuru kategorilerinde değişiklik yapmak üzere proje sahiplerine öneri götürebilir. Komite tarafından, Yönetmelik kriterlerine göre; 50 puan ve üzerinde ve 50 puan altında alan tüm projeler, değerlendirmeleriyle birlikte yazılı olarak raporlaştırılır.

5. Ödüller

Büyük Ödül
Büyük Ödül bir kategori değildir. Kuruluşlar / Halkla İlişkiler Ajansları bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Seçici Kurul, uygun görürse kategorilere başvuran projelerden birine büyük ödül verebilir. Büyük Ödül’e layık proje bulunmadığı takdirde, Seçici Kurul “Büyük Ödül”ün verilmemesi hakkını saklı tutar.

UNDP Özel Ödülü
UNDP Özel Ödülü belirli bir kategori altında yer almamaktadır. Kuruluşlar / Halkla İlişkiler Ajansları bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Tüm kategorilere yapılan başvurular arasından, sosyal ve çevresel etkileri en iyi ele alan projeye UNDP Özel Ödülü verilecektir. UNDP Özel Ödülü’ne layık proje bulunmadığı takdirde, Seçici Kurul “UNDP Özel Ödülü”nün verilmemesi hakkını saklı tutar.

Jüri Özel Ödülü
Jüri Özel Ödülü bir kategori değildir. Kuruluşlar / Halkla İlişkiler ajansları bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Seçici Kurul, uygun görürse kategorilere başvuran projeler arasından “Jüri Özel Ödülü” verebilir. Jüri Özel Ödülü’ne layık proje bulunmadığı takdirde, Seçici Kurul “Jüri Özel Ödülü”nün verilmemesi hakkını saklı tutar.

Kategoriler

a. Kurumsal İletişim
Kurum kültürünü yansıtmak, kurumun itibarını güçlendirmek için çizilen stratejileri, yapılan planları ve uygulamaları içerir. Çalışmanın, yarışmanın yapılacağı tarihten en fazla 5 yıl önce başlamış olması gerekir.
Bir kurum, Kurumsal İletişim kategorisine aynı projeyi sadece bir kez aday gösterebilir.

b. Gündem Yönetimi
Kurumu etkileyebilecek olası sorunları (yasal, düzenleyici, politik, sosyal) tanımlamak amaçlı ve kurumsal kaynakları o sorunların gelişimini etkilemek için harekete geçirip yönlendiren ve bir yönetim işlevi olan gündem (sorun/konu/olay) yönetimine örnek teşkil edecek çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

c. Kurum İçi İletişim
Kurum politika ve hedeflerinin çalışanlara yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ile çalışanların kuruma aidiyet duygularının pekiştirilmesine yönelik iletişim faaliyetlerini kapsar.

d. Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama Projeleri
Yeni veya var olan ürün veya hizmetin pazarlama iletişimi kapsamında yürütülen tüm halkla ilişkiler çalışmalarını içerir.

e. Kriz İletişimi
Markanın ve/veya kurumun itibarını korumaya yönelik kriz iletişimi projelerini kapsar.

f. Etkinlik Yönetimi
Her türlü özel etkinliğin gerçekleştirilmesine (açılışlar, yıldönümü kutlamaları vb) ilişkin projeleri kapsar.

g. Kurumsal Sorumluluk
Topluma katkı sağlayan ve değer katan projeleri kapsar. Bu kategoriye yapılan başvurular 6 alt kategori üzerinden değerlendirilip her bir alt kategorideki en iyi uygulama için ayrı ödül verilir.
KS Alt Kategoriler
1 ) Çevre
2 ) Eğitim
3 ) Kültür & Sanat
4 ) Sağlık
5 ) Spor
6 ) Diğer

h. Dijital ve Sosyal Medya İletişimi
İletişimi sadece internet ortamında yapılan (web, extranet, intranet, blog, vlog, mobil, paylaşım, eğlence, uzmanlık siteleri vb.) dijital ve sosyal medya iletişim projelerini içerir.

ı. Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları’nın gerçekleştirdiği projelerin iletişim faaliyetlerini kapsar.

i. Kamu Kuruluşları
Kamu kuruluşları tarafından üretilen iletişim projelerini kapsar.

j. Sponsorluk İletişimi
Kuruluşların, sponsor olarak destekledikleri ve iletişimini yürüttükleri projeleri kapsar.
Bu projeye başvurular, 6 alt kategoride değerlendirilip her bir kategorideki en iyi uygulama için ayrı ödül verilir. Sponsorluk Alt Kategoriler
1 ) Çevre
2 ) Eğitim
3 ) Kültür & Sanat
4 ) Sağlık
5 ) Spor
6 ) Diğer

k. Finansal Hizmetler ve Yatırımcı İlişkileri
Halkla ilişkilerin bir finansal ürün veya hizmet ya da yatırımcı ilişkileri ile ilgili projelerini kapsar.

l. Medya İlişkileri
Kuruluşların, ürün veya hizmet için gerçekleştirdikleri ve sadece medya ilişkilerini kapsayan halkla ilişkiler projelerini içerir.

m. Uluslararası Proje/Kampanya
Her türlü firma/ şirket ya da organizasyonda beş ya da daha fazla ülkeyi kapsayan düzenli halkla ilişkiler kampanyalarını kapsar.

n. Kategori Dışı Projeler
Yukarıda belirtilen kategorilere dahil olmayan projeleri kapsar.

o. Genç İletişimciler
Genç iletişimciler kategorisine iletişim fakültelerinde okuyan öğrenciler katılabilir. Katılım koşulları ayrı bir yönetmelik ile belirtilmiştir.

6) Ödül Kriterleri
Projeler, her biri 20 puan değerinde 5 ana kriter üzerinden, alt maddeleri dikkate alınarak değerlendirilir. Projenin değerlendirmeye dahil edilebilmesi için her bir ana kriterden en az 5 puan alması ve toplamda da en az 50 puan alması gerekir.

11. Altın Pusula Başvuru Formu;
Başvuruda bulunan proje sahipleri, online ortamda doldurdukları formun yanı sıra, 11. Altın Pusula Başvuru Formu’nu doldurarak hard copy çıktısı halinde proje dosyasıyla göndermek zorundadırlar.

1. Projenin amacı
2. Ulaştığı kişi sayısı
3. Bilinçlendirdiği kişi sayısı
4. Proje Bütçesi
5. Dış kaynak tedariki var mı?
6. Risk analizi nedir?
7. Proje yararlanıcıları;
Hedef Kitle:
Kadın - Erkek sayıları
8. Projede görev alan kişi sayısı
Ücretli – Gönüllü :
Kadın – Erkek :
9. Projenin paydaşları ve paydaş yönetimi
10. Toplumsal kalkınmaya yararı
11. Çevresel etkileri
12. Sürdürülebilirliği
13. Kuruluşun Kurumsal Sorumluluk Politikası
Kuruluşun, çevre ve toplumla ilişki ve duyarlılığını yönetim politikaları
14. Projenin ölçülebilir çıktıları

Proje Hazırlarken Diğer Dikkat Edilecek Hususlar;
1. Durum / İhtiyaç Analizi / Araştırma
2. Planlama
- Amaçlar
- İletişim Hedefleri
- Hedef Kitle
- Sosyal Paydaşlar
- Strateji
- Temel Mesajlar
- Taktikler
- Zamanlama
- Kanallar
- Araçlar
3. Uygulama
Sürecin ayrıntılı anlatımı, varsa karşılaşılan zorluklar, değişiklikler,
4.Yaratıcılık
- Özgünlük
- Akılda kalıcılık
5. Ölçümleme – Değerlendirme

İletişim projesinin belirlenen hedeflere ulaşmasının değerlendirilmesinde, çeşitli araştırma yöntemlerinden ve başarı kriterlerinden yararlanılır. İletişim projelerinde reklam eşdeğer yansıması bir başarı kriteri değildir. Reklam eşdeğerinin ölçümleme kriteri olarak gösterildiği projelerin başvurularını, Seçici Kurul Üyeleri değerlendirme dışında bırakma hakkına sahiptir.

7) Proje Değerlendirmesi
Seçici Kurul Üyeleri, www.altinpusula.org adresinden kendilerine verilecek özel şifreyle giriş yaparak, tüm projeleri, yönetmelikte belirtilen her bir kriter için 10-100 arası puanlandırır. Ön değerlendirme sonucu en az 50 alan projelerin değerlendirilmesi için Seçici Kurul Üyeleri toplantıya çağırılır. Ön elemeyi geçen projeler Seçici Kurul Üyeleri tarafından yeniden değerlendirilerek 10-100 arasında puanlandırılır.
Seçici Kurul Üyeleri, kendi şirketinin, ajansının projesini değerlendiremez ve oylayamazlar.
UNDP Özel Ödülü için projeler belirlenen sosyal ve çevresel etki kriterlerine göre değerlendirilmektedir.

8) Ödül Kazanan, Kuruluş / Halkla İlişkiler Ajansının Belirlenme Kriterleri
Altın Pusula Ödülü’ne layık görülen projeler için Değerlendirme, Başvuru Formu’nda yer alan bilgiler esas alınarak yapılacaktır:

Başvuru Formu;
-Halkla İlişkiler Ajansı tarafından dolduruluyor ise proje sahibi kuruluşun;
-Kuruluş tarafından dolduruluyor ise, başvuru konusu projeye katkısı olan halkla ilişkiler ajansının/danışmanının bilgilerinin formda yer alması gerekmektedir. Bu şekilde iletilen başvuruların değerlendirilmesi sonucunda ödül almaya hak kazanan projelerde, hem kuruluş hem de halkla ilişkiler ajansı/danışmanı ödüllendirilecektir.
- Başvuru ve ödül değerlendirmeleri bu kritere göre yapılacağından, Altın Pusula Başvuru Formu’nun eksiksiz doldurulması önem taşımaktadır.
- Başvurular ve başvuru ödemesi, kuruluşlar ve/veya halkla ilişkiler ajansları tarafından yapılabilir, ancak, Başvuru Formu’nda yer alan bilgiler esas alınır.
- Kuruluşlar ve/veya halkla ilişkiler ajansları, farklı projelerle birden fazla kategori için başvuru yapabilirler. Her başvuru için ayrı Başvuru Formu doldurulmalı ve ayrı ücret ödenmelidir.
- TÜHİD AP Ödül Kitapçığı’nda yer alacak bilgi ve logoların kullanımında da, başvuran kuruluşun ve/ya halkla ilişkiler ajansının yarışmaya katılım için doldurduğu Başvuru Formu esas alınır.

9) Başvuru Koşulları
a. Yarışmaya:
• 2010 ve 2011 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,
• 2009’da başlayıp 2010 ve 2011’de sonuçlanan ve ölçümlenen projeler,
• 2010’da başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
• 2011’de başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
• 2012 yılında başlayan projeler yarışmaya katılamaz.
• Aynı proje ve aynı dosyayla birden fazla kategoriye başvurulamaz.
• Gelenekselleşmiş ve sürdürülebilir projeler, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.

b. Başvuru ücreti, kamu ve özel kuruluşların başvuru yapacağı her proje ve kategori için 500.- TL’dir.
- Başvuru ücreti TÜHİD’in Akbank Nişantaşı Şubesi 32930 numaralı hesabına (IBAN: TR07 0004 6000 7588 8000 0329 30)yatırılır.
Geri çekilen başvurularda, başvuru ücreti iade edilmez.

c. Proje Başvurusu

1. Başvuru
Başvurular; başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile birlikte, Son başvuru tarihi olan 20 Ocak 2012 Cuma gününe kadar www.altinpusula.org sitesinden yapılır.

2. Proje Dosyası
Proje Dosyalarının; en geç 02 Mart 2012 Cuma gününe kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

3. Proje Dosyası İçeriği:

• 5 adet hard copy halinde 11. Altın Pusula başvuru formu, proje özet formu ve proje dosyası
(Proje ile ilgili görsel ve işitsel malzemeler, basın kupürleri ve projenin anlaşılmasına yardımcı olacak diğer malzemelerin yer alacağı proje dosyasından 5 adet iletilecektir.)
• 5 adet proje sunumu
Projenin araştırma, planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını kapsayacak biçimde, power point sunusu olarak gönderilecektir. Powerpoint sunusu kesinlikle 30 slaytı geçmeyecektir.
• 5 ayrı flashdisk içinde proje sunumu, proje özet formu ve görsel dokümanlar
• Logolar
(Başvuran kuruluş ve varsa halkla ilişkiler ajansının logoları) proje dosyaları ile birlikte flashdisk içinde dernek merkezine gönderilecektir.)
• Dernek merkezine gönderilecektir.

d. TÜHİD, her zaman web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

e. Örnek proje dosyaları ve CD/Diskler hiçbir şekilde iade edilmez.

10) Başvuruların Değerlendirilmesi

• Başvuru Değerlendirme Kurulu, teknik ve kategorik açıdan incelenmiş ve sınıflandırılmış başvuru dosyalarını, online ortamda Ön Değerlendirme Komitesi Üyeleri’ne iletir.

• Ön Değerlendirme Komitesi, değerlendirme yapmak üzere, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından toplantıya davet edilir ve bu yönetmeliğin 6. maddesinde açıklanan kriterler doğrultusunda ön elemeyi yapar.
Ön elemenin ardından projeler, TÜHİD tarafından Seçici Kurul Üyeleri ile online ortamda paylaşılır ve sonuç toplantısı için davet edilir ve projelerin değerlendirmeleri alınarak, sonuçlar belirlenir.

Seçici Kurul Başkanı, değerlendirme sonucunu gösterir dokümanı ve Seçici Kurul Üyeleri tarafından imzalanan 11. Altın Pusula ödüllerini kazananlar listesini, TÜHİD’e teslim eder.
• Seçici Kurul, her kategoride, ödüle layık proje bulmama hakkına sahiptir.

11) Sonuçların Açıklanması

11. Altın Pusula’yı kazanan genç iletişimciler ve kuruluşlar, 2012 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek olan ödül töreninde iş dünyası, iletişim camiası, medya ve kamuoyuna açıklanır.

Genç İletişimciler Kategorisine Katılım koşulları ayrı bir yönetmelik ile belirtilmiştir. Yönetmelik için tıklayınız.

11. Altın Pusula Yönetmelik

Dökümanlar:

11. Altın Pusula Genç İletişimciler Yönetmeliği