2. Altın Pusula Yönetmelik

1. Amaç
Bu yönetmeliğin amacı Halkla İlişkiler Derneği tarafından her yıl verilecek ödüllerle ilgili kuralları belirlemektir.

2. Kapsam
Halkla İlişkiler Ödülleri ile ilgili başvuru kuralları ve değerlendirme esasları bu yönetmelik çerçevesinde belirlenir. Ödüllerle ilgili bütün kurullar ve kişiler, bu yönetmelik çerçevesinde çalışırlar.

3. İlgili Belgeler
HİD Ödülleri Başvuru formu
Başvuru ücretinin bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu

4. Sorumluluk ve Personel
Bu yönetmeliğin hazırlanması ve güncellenmesi sorumluluğu HİD Yönetim Kurulu’nun görevidir. Yönetmelik,Yönetim Kurulu’nun her üyesince imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Yönetmelikte değişiklik için Yönetim Kurulu’nun salt çoğunluğunun imzası gereklidir.

5. Tanımlar
Başvuru Değerlendirme Komitesi: Yönetim Kurulu’nun en az üç üyesinden oluşur.
Ödül Sekreteri: HİD Yönetim Kurulu ile Seçici Kurul arasında koordinasyonu sağlar
Seçici Kurul: Ödülleri değerlendirecek jüri üyelerinden oluşur.

6. Ödül Alanları
a. Özel Projeler: Ticari bir amaçtan çok, ilgili kurumun itibarına dönük olarak gerçekleştirilmiş, bağış kampanyaları, sponsorluk projeleri, işbirliği modelleri bu kapsamda değerlendirilecektir. Deprem, toplumsal kriz, enflasyonla mücadele gibi olağanüstü durumlarda kamuoyu duyarlılığı yaratacak, bu duyarlılığı somut eyleme dönüştürecek projeler de bu kapsamda ele alınacaktır.

b.Kurum İçi İletişim Projeleri: Kurumlarda çalışanların motivasyonunu artıracak özel eğitim projeleri, çalışanların katıldığı sürecler ve sonuçlarıyla, halka açık şirketlerin ortak/yatırımcı ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan projelerle bu ödüle başvurulabilir.

c.Pazarlama İletişimi: Yeni ürün ya da marka lansmanı, relansmanı, marka konumlandırması, marka yönetimi, yeni hizmet ya da servisin tanıtımı amacıyla hazırlanan projelerle, markanın itibarını korumaya dönük kriz yönetimi, konu yönetimi projeleri bu bağlamda değerlendirilecektir. Pazarlama hedeflerinin gerçekleştirilmesini amaçlayan iletişim projeleri de bu kategoride ele alınacaktır.

d.    Etkinlik Yönetimi: Marka konumlandırılması ya da kurumsal imajın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen her türlü etkinlik, açılış, kutlama töreni ve benzeri organizasyonların iletişim süreçleri, yönetim, yarattığı toplumsal etki başarısı bu başlık altında dikkate alınacaktır.

e.    Kültür Sanat: Türkiye’deki kültür ortamının gelişmesine katkı sağlayan sponsorluk projeleri, kültür ve sanata duyarlı yaklaşımları içeren iletişim modelleri ile bu ödüle başvurulabilir.

f.    Çevre: Toplumsal duyarlılığı artıran, ya da çevre koruma konusunda sonuç alan faaliyetlerin tanıtımı, çevreyi korumak amacıyla kurulmuş STK’larla birlikte yürütülen projeler bu kapsamda ele alınabilir.

g.    Finansal PR: Halka Arz projelerinin iş ve iletişim süreçleri, yatırımcılar ve ortaklarla ilişkilerde iş ahlakı ilkeleri çerçevesinde geliştirilmiş satışı artırmaya dönük yaratıcı fikirler ve uygulamaları bu madde çerçevesinde değerlendirilecektir.

h.    Gönüllü Kuruluş Faaliyetleri: Kar amacı gütmeyen ve toplumsal sorumluluğun ya da duyarlılığın geliştirilmesine dönük kampanyaların iletişim projeleri bu kapsamda değerlendirilebilir

i.    Genç profesyoneller için özendirme ödülü: Mesleğe yeni başlamış ya da başlamaya hazırlanan PR çalışanlarının özendirilmesini amaçlayan bu ödül için, projenin uygulamaya konmuş ve ölçümlenmiş olması koşulu aranmaz.

BÜYÜK ÖDÜL:
Ulusal ya da uluslar arası düzeyde ses getiren projelerde
a.    Projeyi gerçekleştiren kuruma endüstriye güveni için teşekkür ödülü
b.    Projeyi uygulayan PR kuruluşuna başarı ödülü
verilecektir. Başvuran projenin birden fazla yıla yayılmış olması halinde, ilk yıla
ilişkin değerlendirme verileri, ölçümleme yerine geçebilir.
Projenin doğrudan kurumsal iletişim departmanlarınca gerçekleştirilmesi halinde,
büyük ödül kuruluşa verilecektir. Sayılan kategorilerde ödül için başvuran projeler
büyük ödüle de aday olamazlar.

7. Ödül Kriterleri
Her biri 10 puan değerinde 10 kriter bulunmaktadır. Başvuran projeler 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir

   1.    Sunuş tekniği (teknik donanımın projenin kendisinde ve sunuşta kullanılış biçimi)
   2.    İçerik (mesajın iş ve iletişim hedeflerine uygunluğu)
   3.    Yaratıcılık (özgünlük, akılda kalma özelliği, duygusal etkileri)
   4.    Etik kodlara uygunluğu (toplumsal değerlere ve kültürel hassasiyetlere duyarlılık)
   5.    Problemin yorumu/fırsatlar
   6.    Araştırma (Sektör analizi yapılmış mı? Rekabet koşulları irdelenmiş mi?)
   7.    Planlama (Projenin genel anlatımı, hedefleri, takvimi)
   8.    Uygulama (taktikler sıralanacaktır)
   9.    Ölçümleme (medya analizi, etkinlik ölçümü, imaj araştırması, müşteri memnuniyeti anketleri belgelerinden en az biri sunulmalıdır.)
  10.    Bütünsellik (Bu 9 faktörün yanyana duruşu)

8. Başvuru Değerlendirme Komitesi
Bu komitenin görevi, ödüle başvuran projeleri biçimsel açıdan denetlemektir. Ödüle aday projenin başarı kanıtlarını, görsel ya da yazılı desteğini arar. Komiteye Yönetim Kurulu’nun tüm üyeleri doğal üyedir. Komite, başvuru formunda önerilen görsel ve yazılı malzemenin dosyada yer alıp almadığını değerlendirir.

9. Başvuru Koşulları
  •    Ödüllere 2000 takvim yılı içinde sonuçlanmış projelerle başvurulabilir. Buna karşılık, başlangıç yılı 2000 olan ve 2001’de devam eden projeler için de dönemsel verileri yeterliyse başvuru yapılabilir.
  •    PR şirketleri de kurumlar da birden fazla kategori için başvurabilirler. Her başvuru için ayrı başvuru ücreti ödenmelidir.
  •    Başvuracak adayların 27 Nisan 2001 akşamına kadar başvuru formlarını doldurup, başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekontla birlikte Derneğe göndermeleri gerekmektedir. Bu başvuruda kuruluş formu eksiksiz dolduracak, proje dosyasında yer alacak malzemeyi kesin biçimde tanımlayacaktır.
  •    Başvuru ücreti her dal için 75.000.000. TL + KDV’dir.
  •    Ödüle aday olacaklarını başvuru formuyla bildirenler, Proje dosyasını 14 Mayıs 2001 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, 10 kopye olarak derneğe teslim ederler. Proje dosyasında projenin amacı, iletişim hedefi, hedef kitlesi ve sosyal paydaşları, mesajları, stratejisi, taktikleri, uygulama araçları ve yöntemleriyle alınan sonuçları gösteren ölçümleme kanıtları yer almalıdır.

10. Seçici Kurul
Ödül seçici kurulu HİD Başkanı, IPRA temsilcisi, İş dünyasından 2, Akademik çevrelerden 2, STK’lardan 1, Medya’dan 2’şer temsilci olmak üzere en çok 9 kişiden oluşur.

Seçici Kurulun görev ve sorumlulukları:
Başvuru Değerlendirme Komitesi’nden gelen projelerin öngörülen takvim içinde ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde ele alınması
Ödüle hak kazanan kuruluşun belirlenmesi
Ödüle hak kazanan kuruluşun HİD Yönetimine bildirilmesi
Gerekli hallerde bütün üyelerin katılımıyla ortak toplantı yapılmasıdır.

11. Başvuruların Değerlendirilmesi    
Başvuru Değerlendirme Kurulu, 8-11 Mayıs 2001 tarihleri arasında dosyaları biçim yönünden inceler ve 14 Mayıs 2001 tarihinde biçim koşullarına uyan dosyaları Seçici Kurul’a gönderir. Seçici Kurul, 31 Mayıs 2001 tarihine kadar dosya incelemesini tamamlar, sonuçları ödül sekreterine verir. 1 Haziran 2001 tarihi, gerekliyse seçici kurul ikna toplantısı için ayrılmıştır. Başvuru değerlendirme komitesi ile seçici kurul arasındaki bilgi akışını ödül sekreteri koordine eder.

Seçici Kurul üyeleri, dosyalar üzerinde değerlendirmelerini yaptıktan sonra ödül sekreterine raporlarını gönderirler. Seçici kurul üyelerinden en fazla birincilik oyu alan proje, o dalın birincisi kabul edilir. Birincilik oylarının eşitlenmesi durumunda (iki projenin 4 birincilik oyu alması gibi) sekreter, Seçici Kurul başkanına başvurarak ortak toplantı ister.

12. Sonuçların Açıklanması
Seçici Kurul’un kararları HİD Yönetim Kurulu tarafından başvuran kuruluşlara duyurulur. Ödül alan kuruluşlar, Ödül Töreni’nde yapacakları süresi 10 dakikayı geçmeyecek sunuş için hazırlanırlar.

13. Ödül Töreni
Ödül Töreni 8 – 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Ödül Törenine giriş ücretlidir. HİD üyesi olan ve olmayan konuklar için uygulanacak tarife, başvuru formunda belirtilmektedir.

2. Altın Pusula Yönetmelik