3. Altın Pusula Yönetmelik

1. Amaç
Yönetmeliğin amacı, HİD tarafından gerçekleştirilen Altın Pusula yarışması kapsamında her yıl verilecek ödüllerle ilgili kuralları belirlemektir.

2. Kapsam
Altın Pusula ödülleriyle ilgili başvuru kuralları ve değerlendirme esasları, bu yönetmelikle belirlenir. Ödüllerle ilgili bütün kurullar, bu yönetmeliğe uygun olarak çalışır.

3. İlgili Belgeler
HİD Altın Pusula Ödülü Başvuru Formu
HİD Altın Pusula Ödül Kategorileri ve Kriterleri

4. Sorumluluk
Yönetmeliğin hazırlanmasından ve güncellenmesinden, HİD Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetmelik, Yönetim Kurulu’nun tüm üyeleri tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Yönetmelikte herhangi bir değişiklik yapmak için, Yönetim Kurulu’nun salt çoğunluğunun imzası gereklidir.

5. Görev Tanımları
· Başvuru Değerlendirme Komitesi: Yönetim Kurulu’nun en az üç üyesinden oluşur.
· Altın Pusula Sekreteri: HİD Yönetim Kurulu ile Seçici Kurul arasındaki koordinasyonu sağlar.
· Seçici Kurul: Ödülleri değerlendirecek jüri üyelerinden oluşur.

6. Ödül Kategorileri
“Genç İletişimciler” hariç tüm kategorilerde, projenin sonuçlarının ve yarattığı etkinin ölçümlenmiş olması tercih edilir.

a. Büyük Ödül
Ulusal ya da uluslararası alanda ses getiren kuruluşa ve uygulamayı yapan ajansa verilir.
· Projeyi uygulayan kuruluşa “Büyük Ödül”
· Projeyi gerçekleştiren kuruma “Teşekkür Plaketi”
Aynı projeyle hem kategorilerden birine, hem de büyük ödüle aday olunamaz. Bu kategoriye layık proje bulunmadığı takdirde, jüri “Büyük Ödül”ün verilmemesi hakkını saklı tutar.

b. Kurumsal İletişim Projeleri
Kurum kültürünü yansıtmak, kurumun itibarını güçlendirmek için çizilen stratejileri, yapılan planları ve uygulamaları içerir. Çalışmanın, yarışmanın yapılacağı tarihten en fazla 5 yıl önce başlamış olması gerekir. Bir kurum, aynı projeyi Altın Pusula ödüllerine sadece bir kez aday gösterebilir.

c. Kurum İçi İletişim
· Çalışanların motivasyonunu artırıcı çalışmalar
· Çalışanlarla iletişimi güçlendirecek alternatif kanalların oluşturulması
· İş ortamında eğlenmeyi teşvik eden projeler
· Çalışanların oluşturduğu kulüpler ve faaliyetler
· Şirket birleşmelerinde kurum içi iletişim çalışmaları
· Kurum içi yayınlar (basılı ya da intranet)
· Kriz döneminde kurum içi iletişim çalışmaları

d. Pazarlama İletişimi
· Yeni ürün, hizmet ya da markanın lansmanı, relansmanı
· Marka konumlandırması
· Marka yönetimi
· Yeni hizmetin tanıtımı

e. Kriz Yönetimi
Doğal afet, yangın, hizmette aksamalar, üründeki bir sorunun hedef kitleyi mağdur etmesi ya da irade dışında gelişen olaylar sonucunda, markanın, hizmetin ve/veya ürünün itibarını korumaya yönelik kriz yönetimini içeren projeler.

f. Etkinlik Yönetimi
Bir halkla ilişkiler etkinliğinin yönetimi, etkinlikle ilgili seçimlerin hangi kriterlere göre yapıldığı, seçimlerin yarattığı olumlu sonuçlar.

g. Finansal Projeler
Halka arz projelerinin işleyiş ve iletişim süreçleri, ortaklar ve yatırımcılarla ilişkilerde etki ve fark yaratan projeler.

h. E İletişim
Bütün iletişimi web ortamında yapılan projeler. (Ayrı bir jüri tarafından değerlendirilir.)

i. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
Daha eğitimli, sosyal hayatı zengin, sağlıklı, sanata yakın bir toplum, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için, kültür-sanat, çevre, sağlık, eğitim ve spor alanlarına katkı sağlayan projeler.

j. Sivil Toplum Kuruluşları’nın Projeleri
Sivil Toplum Kuruluşları’nın gerçekleştirdiği projelerin iletişim faaliyetleri. (STK’larla birlikte gönüllü projeler gerçekleştiren halkla ilişkiler ajansları da katılabilir.)

k. Genç İletişimciler
Belirlenen bir konuda hazırlanacak halkla ilişkiler projeleri. (Sadece İletişim Fakültelerinde okuyan öğrenciler katılabilir. Katılım için öğrencilerden ücret talep edilmez.)
2003 yılının konusu: Çocuk Esirgeme Kurumu’nun gelirinin ve yaptığı çalışmalara gönüllü katılımın artırılması için gereken halkla ilişkiler faaliyetleri.

l. Diğer Projeler
Yukarıda belirtilen kategorilere dahil olmayan projeleri kapsar.

7) Ödül Kriterleri
Projeler, her biri 10 puan değerinde 10 kriterden ve toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
  1. Sunuş Tekniği (Teknik donanımın, projenin tamamında ve sunuluşunda kullanılış biçimi.)
  2. İçerik (Mesajın, iş ve iletişim hedeflerine uygunluğu.)
  3. Yaratıcılık (Özgünlük, akılda kalıcılık, yarattığı duygusal etkiler.)
  4. Etik Kodlara Uygunluğu (Toplumsal değerlere ve kültürel hassasiyetlere duyarlılık.)
  5. Problemin Analizi / Kullanılan Fırsatlar
  6. Araştırma (Sektör analizi yapılmış mı? Rekabet koşulları irdelenmiş mi?)
  7. Planlama (Projenin genel anlatımı, hedefleri, takvimi.)
  8. Uygulama (Kullanılan taktikler.)
  9. Ölçümleme (Medya analizi, etkinlik ölçümü, imaj araştırması, müşteri memnuniyeti anketleri gibi belgelerden en az birisi.)
  10. Bütünsellik (Tüm kriterlerin birlikte değerlendirilmesi.)

8) Başvuru Değerlendirme Komitesi
Komite, ödüle başvuran projeleri biçimsel açıdan denetler, başvuru formunda önerilen görsel ve yazılı malzemenin dosyada yer alıp almadığını değerlendirir. Ödüle aday projenin başarı kanıtlarını, görsel ya da yazılı desteğini arar. Değerlendirme Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

9) Başvuru Koşulları
a. Yarışmaya:
· 2002 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,
· 2001’de başlayıp 2002’de sonuçlanan projeler,
· 2002’de başlayan, henüz tamamlanmayan fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.

b. Proje bilgileri ayrıca cd olarak gönderilmelidir. HİD, web sitesinde veya basılı dokümanlarında dereceye giren projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

c.PR şirketleri ve kuruluşlar, birden fazla kategori için başvuru yapabilirler. Her başvuru için ayrı form doldurulmalı ve ayrı ücret ödenmelidir.

d. Adayların, başvuru formunu, başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekontla birlikte, 18 Aralık 2003 Perşembe akşamı saat 17:00’ye kadar HİD merkezine iletmeleri gerekmektedir. Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve proje kapsamında sunulacak malzeme açık biçimde tanımlanmalıdır.

e. Başvuru ücreti her proje için 250.000.000 TL ‘dır.

f. Ödüle aday projenin kapsamlı dosyaları, en geç 22 Aralık 2003 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar, 11 kopya halinde ve 1 adet cd olarak HİD merkezine teslim edilmelidir.

g. Dosyada projenin amacı, iletişim hedefi, hedef kitlesi, sosyal paydaşları, mesajları, stratejisi, taktikleri, uygulama araçları, yöntemleri, alınan sonuçları gösteren ölçümleme kanıtları mutlaka yer almalıdır.

10 . Seçici Kurul
· Seçici Kurul, HİD Başkanı, IPRA temsilcisi, iş dünyasından 2 temsilci, 2 akademisyen, 1 STK temsilcisi ve 2 medya mensubu olmak üzere 9 kişiden oluşur.
· Görev ve Sorumlulukları: Başvuru Değerlendirme Komitesi’nden gelen projeleri, öngörülen takvim içinde ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde ele alır. Ödüle hak kazanan kuruluşu belirler ve HİD yönetimine bildirir. Gerekli hallerde bütün üyelerin katılımıyla ortak toplantı yapılır.

11. Başvuruların Değerlendirilmesi
  · Başvuru Değerlendirme Kurulu, dosyaları biçim yönünden inceler, koşullara uyan dosyaları 17 Aralık2003 tarihinde Seçici Kurul’a gönderir.
  · Seçici Kurul, 30 Aralık 2003 tarihine kadar dosyaların incelemesini tamamlar ve sonuçları Altın Pusula Sekreteri’ne verir.
  · Başvuru Değerlendirme Komitesi ile Seçici Kurul arasındaki bilgi akışını Altın Pusula Sekreteri koordine eder.
  · Projesi yarışan kuruluşlar, ihtiyaç halinde Seçici Kurul’a gerekli açıklamaları yapmaya davet edilir.
  · Seçici Kurul üyelerinden en fazla birincilik oyunu alan proje, o kategorinin birincisi kabul edilir.
  · Birincilik oylarının eşitlenmesi durumunda, Altın Pusula Sekreteri, Seçici Kurul Başkanı’na başvurarak, toplantı ister.

12. Sonuçların Açıklanması
Seçici Kurul’un kararları, HİD Yönetim Kurulu tarafından başvuran kuruluşlara duyurulur. Ödül alan kuruluşlara, törende, süresi 1,5 dakikayı geçmeyecek bir sunum yapmak üzere hazırlanmaları hatırlatılır.

13. Ödül Töreni
Ocak ayının ikinci yarısında gerçekleştirilecek ödül törenine giriş ücretlidir. HİD üyesi olan ve olmayan katılımcılar için davetiye ücretleri, başvuru formunda belirtilmektedir.

3. Altın Pusula Yönetmelik