4. Altın Pusula Yönetmelik

1. Amaç
TÜHİD tarafından gerçekleştirilen Altın Pusula Ödülleri kapsamında her yıl verilecek ödüllerle ilgili kuralları belirlemektir.

2. Kapsam
Altın Pusula Ödülleriyle ilgili başvuru kuralları ve değerlendirme esasları, bu yönetmelikle belirlenir. Ödüllerle ilgili bütün kurullar, bu yönetmeliğe uygun olarak çalışır.

3. Sorumluluk
Yönetmeliğin hazırlanmasından ve güncellenmesinden, TÜHİD Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetmelik, Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Yönetmelikte herhangi bir değişiklik yapmak için, Yönetim Kurulu'nun salt çoğunluğunun imzası gereklidir.

4. Görev Tanımları
Başvuru Değerlendirme Komitesi : Yönetim Kurulu'nun en az üç üyesinden oluşur. Görevi; başvuran projelerin bu yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmektir.
Altın Pusula Sekreteri : Başvuru Değerlendirme Komitesi ile Seçici Kurul arasındaki koordinasyonu sağlar. Başvuran kurumlar ile iletişimden sorumludur.
Seçici Kurul : Ödülleri değerlendirecek jüri üyelerinden oluşur. Seçici Kurul, TÜHİD Başkanı, 1 IPRA temsilcisi, iş dünyasından 2 temsilci, 2 akademisyen, 1 STK temsilcisi ve 2 medya mensubu olmak üzere 9 kişiden oluşur. Seçici Kurul her sene farklı üyelerden oluşur. Görevi; Başvuru Değerlendirme Komitesi'nden gelen projeleri, öngörülen takvim içinde ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde ele almaktır. Ödüle hak kazanan kuruluşu belirler ve TÜHİD yönetimine bildirir. Seçici Kurul, ödüle layık proje bulmama hakkına sahiptir.

5. Ödüller

5.a. Büyük Ödül

Büyük Ödül bir kategori değildir. Kurumlar / Ajanslar bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Seçici Kurul, uygun görürse kategorilere başvuran projelerden birine büyük ödül verebilir. Bu kategoriye layık proje bulunmadığı takdirde, Seçici Kurul “Büyük Ödül”ün verilmemesi hakkını saklı tutar.

5.b. Kurum İçi İletişim

Kurum politika ve hedeflerinin çalışanlara yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ile çalışanların kuruma aidiyet duygularının pekiştirilmesine yönelik iletişim faaliyetlerini kapsar.

5.c. Pazarlama İletişimi

Yeni veya mevcut markanın pazarlama iletişimi kapsamında yürütülen tüm halkla ilişkiler çalışmalarını içerir.

5.d. Kriz İletişimi

Markanın ve/veya kurumun itibarını korumaya yönelik kriz iletişimi projelerini kapsar.

5.e. Etkinlik Yönetimi

Her türlü özel etkinliğinin (açılışlar, yıldönümü kutlamaları vb) yönetimine ilişkin projeleri kapsar.

5.f . Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kültür-sanat, çevre, sağlık, eğitim, spor ve diğer toplumsal alanlara katkı sağlayan projeleri kapsar.

5.g. Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları'nın gerçekleştirdiği projelerin iletişim faaliyetlerini kapsar.

5.h. Kamu Kuruluşları

Kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği tüm iletişim faaliyetlerini kapsar.

5.i. e- İletişim

İletişimi sadece internet ortamında yapılan (web, extranet, intranet vb) projeler. (Ayrı

bir jüri tarafından değerlendirilir.) / jüri ayrı olmasın

5.j. Genç İletişimciler

Doğal, tarihi, kültürel mirasın korunmasına dair bilincin arttırılmasına yönelik, yerel yönetimler tarafından uygulanmak üzere tasarlanan iletişim projelerini kapsar.

5.k. Diğer Projeler

Yukarıda belirtilen kategorilere dahil olmayan (yakın çevre ilişkileri, uluslararası iletişim kampanyaları, gündem yönetimi, yatırımcı ilişkileri vb) projeleri kapsar.

6) Ödül Kriterleri
Projeler, her biri 25 puan değerinde 4 ana kriter üzerinden, alt maddeleri dikkate alınarak değerlendirilir. Projenin değerlendirmeye dahil edilebilmesi için her bir ana kriterden en az 10 puan alması ve toplamda en az 60 puan alması gerekir.

Planlama
   Durum Analizi / Araştırma
   İletişim Hedefi
   Paydaşlar
   Stratejinin Tespiti
   Temel Mesajlar
Uygulama
   Zamanlama
   Araçlar
   Taktikler
Yaratıcılık
   Özgünlük
   Akılda kalıcı
Ölçüm – Değerlendirme
   Ölçüm kriterleri ve Yöntemleri

7) Başvuru Koşulları
a. Yarışmaya:
2003 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,
2002'de başlayıp 2003'de sonuçlanan projeler,
2003'de başlayan, henüz tamamlanmayan fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
Gelenekselleşmiş projeler, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.

b. Başvuru ücreti her proje için 500.000.000 TL'dir.

c. Başvuru formlarının, başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile birlikte, en geç 25 Ekim 2004 Pazartesi saat 17.00'ye kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

d. Başvuru dosyalarının; en geç 29 Kasım 2004 Pazartesi saat 17:00'ye kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

e. Başvuru dosyaları; projenin planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını kapsayan biçimde, power point sunusu formatında, 30 ana sunu sayfasını geçmeyecek biçimde ve 11 kopya olarak iletilmelidir. Proje ile ilgili görsel ve işitsel malzemeler, basın kupürleri ve projenin anlaşılmasına yardımcı olacak diğer malzemeler, başvuru dosyalarının ekinde sunulabilir. Ayrıca, tüm dosya içeriği, 1 adet CD formatında da iletilmelidir.

f. Kuruluşlar ve halkla ilişkiler ajansları, birden fazla kategori için başvuru yapabilirler. Her başvuru için ayrı bir form doldurulmalı ve ayrı ücret ödenmelidir.

g. TÜHİD, web sitesinde veya basılı dokümanlarında dereceye giren projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

10. Başvuruların Değerlendirilmesi
Seçici Kurul, değerlendirme yapmak üzere, 4 Aralık 2004 Cumartesi günü saat 09:00'da, TüHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir yerde toplanır.
Başvuru Değerlendirme Kurulu, teknik ve kategorik açıdan incelenmiş ve sınıflandırılmış başvuru dosyalarını, Seçici Kurul toplantısında, bir tutanak ile Seçici Kurul'a teslim eder.
Seçici Kurul aynı gün (4 Aralık 2004 Cumartesi) başvuru dosyalarının incelenmesini tamamlar ve bu yönetmeliğin 6. maddesinde açıklanan kriterler doğrultusunda belirlenen sonuçları, Altın Pusula Sekreteri'ne yazılı ve imzalı olarak teslim eder.
Seçici Kurul, ödüle layık proje bulmama hakkına sahiptir.
Ödüller, projenin sahibi olan kuruluşa ve (varsa) halkla ilişkiler ajansına birlikte verilir.

11. Sonuçların Açıklanması
Seçici Kurul'un kararları, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından, başvuran kuruluşlara duyurulur. Ödül alan kuruluşlardan, ödül töreni için süresi 1,5 dakikayı geçmeyecek birer power point sunum istenir.

12. Ödül Töreni
17 Mart 2005 Perşembe akşamı gerçekleştirilecek ödül törenine giriş ücretlidir.

4. Altın Pusula Yönetmelik