7. Altın Pusula Yönetmelik

1. Amaç
TÜHİD tarafından gerçekleştirilen “Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri” ile ilgili kuralları belirlemektir.

2. Kapsam
TÜHİD Altın Pusula Ödüllerinin başvuru kuralları ve değerlendirme esasları bu yönetmelikle belirlenir. Ödüllerle ilgili bütün kurullar, bu yönetmeliğe uygun olarak çalışır.

3. Sorumluluk
Yönetmeliğin hazırlanmasından ve güncellenmesinden, TÜHİD Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetmelik, Yönetim Kurulu’nun tüm üyeleri tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Yönetmelikte herhangi bir değişiklik yapmak için, Yönetim Kurulu’nun salt çoğunluğunun imzası gereklidir.

4. Görev Tanımları
•Başvuru Değerlendirme Komitesi: Yönetim Kurulu’nun üç üyesinden oluşur. Görevi; başvuran projelerin bu yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmektir.
•Altın Pusula Proje Asistanı: Başvuru Değerlendirme Komitesi ile Seçici Kurul arasındaki koordinasyonu sağlar. Başvuran kurumlar ile iletişimden sorumludur.
•Seçici Kurul: Ödülleri değerlendirecek jüri üyelerinden oluşur. Seçici Kurul, TÜHİD Başkanı, iletişim camiası temsilcisi, iş dünyasından 4 temsilci, 2 akademisyen, 2 STK temsilcisi ve 3 medya mensubu olmak üzere 13 kişiden oluşur. Seçici Kurul her sene farklı üyelerden oluşur. Seçici Kurul ilk toplantısında bir üyeyi Başkan seçer. Ayrıca seçici kurul uygun bulursa kendi içinden proje ön değerlendirme komitesi de seçer.
Kurulun Görevi; Başvuru Değerlendirme Komitesi’nden gelen projeleri, öngörülen takvim içinde ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde ele almaktır. Ödüle hak kazanan kuruluşu belirler ve TÜHİD yönetimine bildirir.
Seçici Kurul, gerek gördüğü takdirde TÜHİD Yönetimi ile birlikte kendi içinden bir ön jüri oluşturarak ön değerlendirme yapabilir.

5. Ödüller

Büyük Ödül
Büyük Ödül bir kategori değildir. Kuruluşlar / Ajanslar bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Seçici Kurul, uygun görürse kategorilere başvuran projelerden birine büyük ödül verebilir. Bu kategoriye layık proje bulunmadığı takdirde, Seçici Kurul “Büyük Ödül”ün verilmemesi hakkını saklı tutar.

Kategoriler

a. Kurumsal iletişim
Kurum kültürünü yansıtmak, kurumun itibarını güçlendirmek için çizilen stratejileri, yapılan planları ve uygulamaları içerir. Çalışmanın, yarışmanın yapılacağı tarihten en fazla 5 yıl önce başlamış olması gerekir.
Bir kurum, aynı projeyi Altın Pusula ödüllerine sadece bir kez aday gösterebilir.

b. Gündem Yönetimi
Kurumun kendisi veya ürünleri / hizmetleri için kamuoyu nezdinde belirli bir konuda
yürütülen iletişim faaliyetlerini içerir.
Kurumu etkileyebilecek olası sorunları (yasal, düzenleyici, politik, sosyal) tanımlamak
amaçlı ve kurumsal kaynakları o sorunların gelişimini etkilemek için harekete geçirip
yönlendiren ve bir yönetim işlevi olan gündem (sorun/konu/olay) yönetimine örnek
teşkil edecek çalışmalar

c. Kurum İçi İletişim
Kurum politika ve hedeflerinin çalışanlara yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ile çalışanların kuruma aidiyet duygularının pekiştirilmesine yönelik iletişim faaliyetlerini kapsar.

d. Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama Projeleri
Yeni veya mevcut markanın pazarlama iletişimi kapsamında yürütülen tüm halkla ilişkiler çalışmalarını içerir.

e. Kriz Yönetimi
Markanın ve/veya kurumun itibarını korumaya yönelik kriz iletişimi projelerini kapsar.

f. Etkinlik Yönetimi
Her türlü özel etkinliğin gerçekleştirilmesine (açılışlar, yıldönümü kutlamaları vb) ilişkin projeleri kapsar.

g. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Topluma katkı sağlayan ve değer katan projeleri kapsar. Bu kategoriye yapılan başvurular 5 alt kategori üzerinden değerlendirilip her bir alt kategori için ayrı ödül verilir.
KSS Alt Kategoriler
     1 ) Çevre
     2 ) Eğitim
     3 ) Sağlık
     4 ) Kültür & Sanat
     5 ) Diğer

h. E- İletişim
İletişimi sadece internet ortamında yapılan (web, extranet, intranet vb) projeleri içerir.

i. Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları’nın gerçekleştirdiği projelerin iletişim faaliyetlerini kapsar.

j. Kategori Dışı Projeler
Yukarıda belirtilen kategorilere dahil olmayan (yakın çevre ilişkileri, uluslararası iletişim kampanyaları, yatırımcı ilişkileri vb) projeleri kapsar.

k. Kamu Kuruluşları
Kamu kuruluşları tarafından üretilen projeleri kapsar.

k. Genç İletişimciler

İletişim Fakültesi öğrencilerinin katılabileceği bu kategoriye ait proje konusu, her sene TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
7.Altın Pusula Ödüllerinde bu kategori “Ekonominin en önemli araçlarından biri olan İhracatın Türkiye’nin Tanıtımında oynadığı rolün ve öneminin kamuoyuna anlatılması “ konusuna ait hazırlanacak iletişim projelerini kapsar.
Bu kategori için Altın Pusula ana sponsoru dışında bir sponsor bulunabilir .Bu kategoride en yüksek puanları alan üç proje ödüllendirilir.

6) Ödül Kriterleri
Projeler, her biri 20 puan değerinde 5 ana kriter üzerinden, alt maddeleri dikkate alınarak değerlendirilir. Projenin değerlendirmeye dahil edilebilmesi için her bir ana kriterden en az 5 puan alması ve toplamda da en az 60 puan alması gerekir.
1.Durum Analizi / Araştırma
2.Planlama
    - Amaçlar
    - İletişim Hedefleri
    - Hedef Kitle
    - Sosyal Paydaşlar
    - Strateji
    - Temel Mesajlar
    - Taktikler
    - Zamanlama
    - Kanallar
    - Araçlar
    - Proje Bütçesi
3.Uygulama
Sürecin ayrıntılı anlatımı, varsa karşılaşılan zorluklar, değişiklikler, ilaveler
4.Yaratıcılık
    - Özgünlük
    - Akılda kalıcılık
5.Ölçümleme – Değerlendirme
Belirtilen amaçların gerçekleşmesinin ölçümü

7) Başvuru Koşulları
a. Yarışmaya:
    •2006 ve 2007 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,
    •2005’de başlayıp 2006 ve 2007’da sonuçlanan ve ölçümlenen projeler,
    •2006’de başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
    •2007’da başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler de katılabilir.
    •2008 yılında başlayan projeler yarışmaya katılamaz.
    •Aynı proje ve aynı dosyayla birden fazla kategoriye başvurulamaz.

Gelenekselleşmiş projeler ise, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.
Genç iletişimciler kategorisine, iletişim fakültesi öğrencileri bireysel veya ekip olarak katılabilirler.

b. Başvuru ücreti kamu ve özel kuruluşlar için her proje için 500.- YTL’dir.
(Akbank Nişantaşı Şubesi 32930 No’lu TÜHİD hesabı.)
-Genç İletişimciler kategorisine başvuru ücretsizdir.

c. Başvuru formlarının; başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile birlikte, en geç 18 Ocak 2008 saat 17.00’ye kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

d. Başvuru dosyalarının; en geç 29 Şubat 2008 saat 17:00’ye kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

e. Başvuru dosyaları; projenin araştırma, planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını kapsayacak biçimde, power point sunusu formatında, 30 ana sunu sayfasını geçmeyecek şekilde ve 4 kopya olarak iletilmelidir. Proje ile ilgili görsel ve işitsel malzemeler, basın kupürleri ve projenin anlaşılmasına yardımcı olacak diğer malzemeler, başvuru dosyalarının ekinde sunulabilir. Ayrıca, tüm dosya içeriği 13 adet CD formatında da iletilmelidir.

f. Kuruluşlar ve halkla ilişkiler ajansları, farklı projelerle birden fazla kategori için başvuru yapabilirler. Her başvuru için ayrı bir form doldurulmalı ve ayrı ücret ödenmelidir.

g. TÜHİD, web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

8. Başvuruların Değerlendirilmesi

•Başvuru Değerlendirme Kurulu, teknik ve kategorik açıdan incelenmiş ve sınıflandırılmış başvuru dosyalarını, Ön değerlendirme Kurul Üyeleri’ne iletir.

•Ön değerlendirme Kurulu, değerlendirme yapmak üzere, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından toplantıya davet edilir ve bu yönetmeliğin 6. maddesinde açıklanan kriterler doğrultusunda ön elemeyi yapar.
Seçici kurul üyeleri TÜHİD tarafından davet edilir ve projelerin değerlendirilmesini gerçekleştirir.

Seçici Kurul Başkanı, değerlendirme sonucunu gösterir dokümanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanan Altın Pusula ödüllerini kazananlar listesini, TÜHİD Yönetimine teslim eder.

•Seçici Kurul, ödüle layık proje bulmama hakkına sahiptir.

•Ödüller, projenin sahibi olan kuruluşa ve eğer proje birlikte gerçekleştirilmişse halkla ilişkiler ajansına birlikte verilir.

9. Sonuçların Açıklanması
Seçici Kurul’un kararları, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından, başvuran kuruluşlara iletilir.
Sonuçlar, gerçekleştirilecek ödül töreni ile kamuoyuna duyurulur.

7. Altın Pusula Yönetmelik