8. Altın Pusula Yönetmelik

1. Amaç
TÜHİD tarafından gerçekleştirilen “Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri” ile ilgili kuralları belirlemektir.

2. Kapsam
TÜHİD Altın Pusula Ödüllerinin başvuru kuralları ve değerlendirme esasları bu yönetmelikle belirlenir. Ödüllerle ilgili bütün kurullar, bu yönetmeliğe uygun olarak çalışır.

3. Sorumluluk
Yönetmeliğin hazırlanmasından ve güncellenmesinden, TÜHİD Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetmelik, Yönetim Kurulu’nun tüm üyeleri tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Yönetmelikte herhangi bir değişiklik yapmak için, Yönetim Kurulu’nun salt çoğunluğunun imzası gereklidir.

4. Görev Tanımları
• Başvuru Değerlendirme Komitesi: TÜHİD Yönetim Kurulu’nun üç üyesinden oluşur. Görevi; başvuran projelerin bu yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmektir. Komite, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
• Altın Pusula Proje Asistanı: Başvuru Değerlendirme Komitesi ile Seçici Kurul arasındaki koordinasyonu sağlar. Başvuran kurumlar ile iletişimden sorumludur. TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
• Seçici Kurul: Ödülleri değerlendirecek jüri üyelerinden oluşur. Seçici Kurul, TÜHİD Başkanı, iletişim camiası temsilcisi, iş dünyasından 5 temsilci, 2 akademisyen, 2 STK temsilcisi ve 4 medya mensubu olmak üzere 15 kişiden oluşur. Seçici Kurul, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından sektörler bazında belirlenir. Seçici Kurul ilk toplantısında bir üyeyi Başkan seçer.
Seçici Kurul, Ön Değerlendirme Komitesi’nden gelen projeleri, öngörülen takvim içinde ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde ele alarak ödüle hak kazanan kuruluşu belirler ve TÜHİD yönetimine bildirir.
• Ön Değerlendirme Komitesi : Yarışmaya başvuran proje sayısının 50’yi geçmesi halinde, Seçici Kurul Üyelerinin değerlendirmelerini kolaylaştırabilmek amacıyla, Ön Değerlendirme Komitesi oluşturulur. Ön Değerlendirme Komite Üyeleri, Seçici Kurul Üyeleri arasından en fazla 4 kişi olarak belirlenir. TÜHİD Başvuru Değerlendirme Komitesi’nin önerisi ile seçici kurul tarafından belirlenir. Gereken durumlarda, kategoriler bazında rahat değerlendirme imkanı yaratabilmek için, Komite sayısı, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafında artırılabilir.
Ön Değerlendirme Komitesi, kategoriler bazında başvurulan projeleri, yönetmeliğe uygun olarak değerlendirir. Komite tarafından, Yönetmelik kriterlerine göre; 60 ve üzerinde ve 60 altında puan alan tüm projeler, değerlendirmeleriyle birlikte yazılı olarak raporlaştırılır.

5. Ödüller

Büyük Ödül
Büyük Ödül bir kategori değildir. Kuruluşlar / Halkla İlişkiler ajansları bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Seçici Kurul, uygun görürse kategorilere başvuran projelerden birine büyük ödül verebilir. Bu kategoriye layık proje bulunmadığı takdirde, Seçici Kurul “Büyük Ödül”ün verilmemesi hakkını saklı tutar.

Jüri Özel Ödülü
Jüri Özel Ödülü bir kategori değildir. Kuruluşlar / Halkla İlişkiler ajansları bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Seçici Kurul, uygun görürse kategorilere başvuran projelerden “jüri özel ödülü” verebilir. Bu kategoriye layık proje bulunmadığı takdirde, Seçici Kurul “Jüri Özel Ödül”ünün verilmemesi hakkını saklı tutar.

Kategoriler

a. Kurumsal iletişim
Kurum kültürünü yansıtmak, kurumun itibarını güçlendirmek için çizilen stratejileri, yapılan planları ve uygulamaları içerir. Çalışmanın, yarışmanın yapılacağı tarihten en fazla 5 yıl önce başlamış olması gerekir.
Bir kurum, Kurumsal İletişim kategorisine aynı projeyi sadece bir kez aday gösterebilir.

b. Gündem Yönetimi
Kurumun kendisi veya ürünleri / hizmetleri için kamuoyu nezdinde belirli bir konuda yürütülen iletişim faaliyetlerini içerir.
Kurumu etkileyebilecek olası sorunları (yasal, düzenleyici, politik, sosyal) tanımlamak amaçlı ve kurumsal kaynakları o sorunların gelişimini etkilemek için harekete geçirip yönlendiren ve bir yönetim işlevi olan gündem (sorun/konu/olay) yönetimine örnek teşkil edecek çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

c. Kurum İçi İletişim
Kurum politika ve hedeflerinin çalışanlara yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ile çalışanların kuruma aidiyet duygularının pekiştirilmesine yönelik iletişim faaliyetlerini kapsar.

d. Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama Projeleri
Yeni veya mevcut markanın pazarlama iletişimi kapsamında yürütülen tüm halkla ilişkiler çalışmalarını içerir.

e. Kriz İletişimi
Markanın ve/veya kurumun itibarını korumaya yönelik kriz iletişimi projelerini kapsar.

f. Etkinlik Yönetimi
Her türlü özel etkinliğin gerçekleştirilmesine (açılışlar, yıldönümü kutlamaları vb) ilişkin projeleri kapsar.

g. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Topluma katkı sağlayan ve değer katan projeleri kapsar. Bu kategoriye yapılan başvurular 5 alt kategori üzerinden değerlendirilip her bir alt kategori için ayrı ödül verilir.
KSS Alt Kategoriler
   1 ) Çevre
   2 ) Eğitim
   3 ) Sağlık
   4 ) Kültür & Sanat
   5 ) Spor
   6 ) Diğer

h. E- İletişim
İletişimi sadece internet ortamında yapılan (web, extranet, intranet vb) projeleri içerir.

ı. Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları’nın gerçekleştirdiği projelerin iletişim faaliyetlerini kapsar.

i. Kamu Kuruluşları
Kamu kuruluşları tarafından üretilen iletişim projelerini kapsar.

j. Sponsorluk İletişimi
Kuruluşların, sponsor olarak destekledikleri projeleri kapsar.
Sponsorluk Alt Kategoriler
   1 ) Çevre
   2 ) Eğitim
   3 ) Sağlık
   4 ) Kültür & Sanat
   5 ) Spor
   6 ) Diğer

k. Kategori Dışı Projeler
Yukarıda belirtilen kategorilere dahil olmayan (yakın çevre ilişkileri, uluslararası iletişim kampanyaları, yatırımcı ilişkileri vb) projeleri kapsar.

l. Genç İletişimciler
İletişim Fakültesi öğrencilerinin katılabileceği bu kategoriye ait proje konusu, her sene TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu kategori için Başvuru Formu, özel olarak hazırlanmıştır.
8.Altın Pusula Ödüllerinde bu kategori “İnternet İletişiminin halkla ilişkiler çalışmalarına etkisi” konusuna ait hazırlanacak iletişim projelerini kapsar.
Bu kategori için Altın Pusula altın, gümüş veya bronz sponsorlarının dışında bir sponsor bulunabilir. Bu kategoride en yüksek puanları alan dört proje ödüllendirilir.

6) Ödül Kriterleri
Projeler, her biri 20 puan değerinde 5 ana kriter üzerinden, alt maddeleri dikkate alınarak değerlendirilir. Projenin değerlendirmeye dahil edilebilmesi için her bir ana kriterden en az 5 puan alması ve toplamda da en az 60 puan alması gerekir.
1. Durum Analizi / Araştırma
2. Planlama
  - Amaçlar
  - İletişim Hedefleri
  - Hedef Kitle
  - Sosyal Paydaşlar
  - Strateji
  - Temel Mesajlar
  - Taktikler
  - Zamanlama
  - Kanallar
  - Araçlar
  - Proje Bütçesi
3. Uygulama
Sürecin ayrıntılı anlatımı, varsa karşılaşılan zorluklar, değişiklikler, ilaveler
4.Yaratıcılık
  - Özgünlük
  - Akılda kalıcılık
5. Ölçümleme – Değerlendirme
Belirtilen amaçların gerçekleşmesinin ölçümü

7) Ödül Kazanan, Kuruluş / Halkla İlişkiler Ajansının Belirlenme Kriterleri
Altın Pusula Ödülü’ne layık görülen projeler için Değerlendirme, Başvuru Formu’nda yer alan bilgiler esas alınarak yapılacaktır:
  - Başvuru formu halkla ilişkiler ajansı tarafından dolduruluyor ise proje sahibi kuruluşun;, kuruluş tarafından dolduruluyor ise, başvuru konusu projeye katkısı olan halkla ilişkiler ajansının/danışmanının bilgilerinin formda yer alması gerekmektedir. Bu şekilde iletilen başvuruların değerlendirilmesi sonucunda ödül almaya hak kazanan projelerde, hem kuruluş hem de halkla ilişkiler ajansı/danışmanı ödüllendirilecektir.
  - Değerlendirmeler bu kritere göre yapılacağından, Altın Pusula Başvuru Formu’nun eksiksiz doldurulması önem taşımaktadır.
  - Başvurular ve başvuru ödemesi, kuruluşlar ve/veya halkla ilişkiler ajansları tarafından yapılabilir, ancak, Başvuru Formu’nda yer alan bilgiler esas alınır.
  - Kuruluşlar ve/veya halkla ilişkiler ajansları, farklı projelerle birden fazla kategori için başvuru yapabilirler. Her başvuru için ayrı Başvuru Formu doldurulmalı ve ayrı ücret ödenmelidir.
  - TÜHİD AP Ödül Kitapçığı’nda yer alacak bilgi ve logoların kullanımında da, başvuran kuruluşun ve/ya halkla ilişkiler ajansının yarışmaya katılım için doldurduğu Başvuru Formu esas alınır.

8) Başvuru Koşulları
a. Yarışmaya:
  • 2007 ve 2008 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,
  • 2006’de başlayıp 2007 ve 2008’de sonuçlanan ve ölçümlenen projeler,
  • 2007’de başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
  • 2008’de başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler de katılabilir.
  • 2009 yılında başlayan projeler yarışmaya katılamaz.
  • Aynı proje ve aynı dosyayla birden fazla kategoriye başvurulamaz.

Gelenekselleşmiş projeler ise, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.
Genç iletişimciler kategorisine, iletişim fakültesi öğrencileri bireysel veya ekip olarak katılabilirler.

b - Başvuru ücreti kamu ve özel kuruluşların başvuru yapacağı her proje için 500.- YTL’dir.
- (Akbank Nişantaşı Şubesi 32930 No’lu TÜHİD hesabı.
- Genç İletişimciler kategorisine başvuru ücretsizdir.

c. Proje Başvurusu
1.Başvuru Formu
Başvuru formlarının; başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile birlikte, en geç 10 Nisan 2009 saat 17.00’ye kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.
2. Proje Dosyası
Projele Dosyalarının; en geç 01 Mayıs 2009 saat 17:00’ye kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.
Proje Dosyası İçeriği :
- 4 adet hard copy proje dosyası
(Proje ile ilgili görsel ve işitsel malzemeler, basın kupürleri ve projenin anlaşılmasına yardımcı olacak diğer malzemelerin yer alacağı proje dosyasından 4 adet iletilecektir.)
- 16 adet proje dosyası CD’si
(Projenin araştırma, planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını kapsayacak biçimde, power point sunusu olarak gönderilecektir. Powerpoint sunusu 30 slaytı geçmeyecektir.)
- Logolar
(Başvuran kuruluş ve varsa halkla ilişkiler ajansının logoları gönderilecektir.)

d. TÜHİD, web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

9. Başvuruların Değerlendirilmesi

• Başvuru Değerlendirme Kurulu, teknik ve kategorik açıdan incelenmiş ve sınıflandırılmış başvuru dosyalarını, Ön Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne iletir.

• Ön değerlendirme Kurulu, değerlendirme yapmak üzere, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından toplantıya davet edilir ve bu yönetmeliğin 6. maddesinde açıklanan kriterler doğrultusunda ön elemeyi yapar.
Seçici kurul üyeleri TÜHİD tarafından davet edilir ve projelerin değerlendirilmesini gerçekleştirir.

Seçici Kurul Başkanı, değerlendirme sonucunu gösterir dokümanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanan Altın Pusula ödüllerini kazananlar listesini, TÜHİD Yönetimine teslim eder.

• Seçici Kurul, ödüle layık proje bulmama hakkına sahiptir.

10. Sonuçların Açıklanması

Seçici Kurul’un kararları, 2009 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek olan ödül töreninde başvuran kuruluşlara ve kamuoyuna duyurulur.

8. Altın Pusula Yönetmelik