9. Altın Pusula Yönetmelik

1. Amaç
TÜHİD tarafından gerçekleştirilen “Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri” ile ilgili kuralları belirlemektir.

2. Kapsam
TÜHİD Altın Pusula Ödüllerinin başvuru kuralları ve değerlendirme esasları bu yönetmelikle belirlenir. Ödüllerle ilgili bütün kurullar, bu yönetmeliğe uygun olarak çalışır.

3. Sorumluluk
Yönetmeliğin hazırlanmasından ve güncellenmesinden, TÜHİD Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetmelik, Yönetim Kurulu Üyelerinin onayıyla yürürlüğe girer.

4. Görev Tanımları
• Başvuru Değerlendirme Komitesi: TÜHİD Yönetim Kurulu’nun üç üyesinden oluşur. Görevi; başvuran projelerin bu yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmektir. Komite, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
• Altın Pusula Proje Asistanı: Başvuru Değerlendirme Komitesi ile Seçici Kurul arasındaki koordinasyonu sağlar. Başvuran kurumlar ile iletişimden sorumludur. TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
• Seçici Kurul: Ödülleri değerlendirecek jüri üyelerinden oluşur. Seçici Kurul, TÜHİD Başkanı, iletişim camiasından 4 temsilci, iş dünyasından 4 temsilci, 1 STK temsilcisi, 1 Kamu temsilcisi, 2 akademisyen ve 4 medya mensubu olmak üzere 17 kişiden oluşur. Seçici Kurul, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından sektörler bazında belirlenir. Seçici Kurul ilk toplantısında bir üyeyi Başkan seçer.
Seçici Kurul, Ön Değerlendirme Komitesi’nden gelen projeleri, öngörülen takvim içinde ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde ele alarak ödüle hak kazanan kuruluşu belirler ve TÜHİD yönetimine bildirir.
• Ön Değerlendirme Komitesi: Yarışmaya başvuran proje sayısının 100’ü geçmesi halinde, Seçici Kurul Üyelerinin değerlendirmelerini kolaylaştırabilmek amacıyla, Ön Değerlendirme Komitesi oluşturulur. Ön Değerlendirme Komite Üyeleri, TÜHİD Başvuru Değerlendirme Komitesi’nin önerisi ile Seçici Kurul tarafından, Seçici Kurul Üyeleri arasından en fazla 5 kişi olarak belirlenir. Gereken durumlarda, kategoriler bazında rahat değerlendirme imkanı yaratabilmek için, Komite sayısı, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafında artırılabilir.
Ön Değerlendirme Komitesi, kategoriler bazında başvurulan projeleri, yönetmeliğe uygun olarak değerlendirir. Komite, gerek gördüğü takdirde, gerekçelendirmek koşuluyla, projelerin başvuru kategorilerinde değişiklik yapmak üzere proje sahiplerine öneri götürebilir. Komite tarafından, Yönetmelik kriterlerine göre; 50 ve üzerinde ve 50 altında puan alan tüm projeler, değerlendirmeleriyle birlikte yazılı olarak raporlaştırılır.

5. Ödüller

Büyük Ödül
Büyük Ödül bir kategori değildir. Kuruluşlar / Halkla İlişkiler ajansları bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Seçici Kurul, uygun görürse kategorilere başvuran projelerden birine büyük ödül verebilir. Bu kategoriye layık proje bulunmadığı takdirde, Seçici Kurul “Büyük Ödül”ün verilmemesi hakkını saklı tutar.

Jüri Özel Ödülü
Jüri Özel Ödülü bir kategori değildir. Kuruluşlar / Halkla İlişkiler ajansları bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Seçici Kurul, uygun görürse kategorilere başvuran projelerden “jüri özel ödülü” verebilir. Bu kategoriye layık proje bulunmadığı takdirde, Seçici Kurul “Jüri Özel Ödül”ünün verilmemesi hakkını saklı tutar.

Kategoriler

a. Kurumsal İletişim
Kurum kültürünü yansıtmak, kurumun itibarını güçlendirmek için çizilen stratejileri, yapılan planları ve uygulamaları içerir. Çalışmanın, yarışmanın yapılacağı tarihten en fazla 5 yıl önce başlamış olması gerekir.
Bir kurum, Kurumsal İletişim kategorisine aynı projeyi sadece bir kez aday gösterebilir.

b. Gündem Yönetimi
Kurumu etkileyebilecek olası sorunları (yasal, düzenleyici, politik, sosyal) tanımlamak amaçlı ve kurumsal kaynakları o sorunların gelişimini etkilemek için harekete geçirip yönlendiren ve bir yönetim işlevi olan gündem (sorun/konu/olay) yönetimine örnek teşkil edecek çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

c. Kurum İçi İletişim
Kurum politika ve hedeflerinin çalışanlara yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ile çalışanların kuruma aidiyet duygularının pekiştirilmesine yönelik iletişim faaliyetlerini kapsar.

d. Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama Projeleri
Yeni veya mevcut markanın pazarlama iletişimi kapsamında yürütülen tüm halkla ilişkiler çalışmalarını içerir.

e. Kriz İletişimi
Markanın ve/veya kurumun itibarını korumaya yönelik kriz iletişimi projelerini kapsar.

f. Etkinlik Yönetimi
Her türlü özel etkinliğin gerçekleştirilmesine (açılışlar, yıldönümü kutlamaları vb) ilişkin projeleri kapsar.

g. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Topluma katkı sağlayan ve değer katan projeleri kapsar. Bu kategoriye yapılan başvurular 5 alt kategori üzerinden değerlendirilip her bir alt kategorideki en iyi uygulama için ayrı ödül verilir.
KSS Alt Kategoriler
    1 ) Çevre
    2 ) Eğitim
    3 ) Sağlık
    4 ) Kültür & Sanat
    5 ) Spor
    6 ) Diğer

h. E- İletişim
İletişimi sadece internet ortamında yapılan (web, extranet, intranet, blog, vlog vb.) online projeleri içerir.

ı. Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları’nın gerçekleştirdiği projelerin iletişim faaliyetlerini kapsar.

i. Kamu Kuruluşları
Kamu kuruluşları tarafından üretilen iletişim projelerini kapsar.

j. Sponsorluk İletişimi
Kuruluşların, sponsor olarak destekledikleri ve iletişimini yürüttükleri projeleri kapsar.
Sponsorluk Alt Kategoriler
    1 ) Çevre
    2 ) Eğitim
    3 ) Sağlık
    4 ) Kültür & Sanat
    5 ) Spor
    6 ) Diğer

k. Kategori Dışı Projeler
Yukarıda belirtilen kategorilere dahil olmayan (yakın çevre ilişkileri, uluslararası iletişim kampanyaları, yatırımcı ilişkileri vb) projeleri kapsar.

l. Genç İletişimciler
Genç İletimciler kategorisine katılım koşulları ayrı bir yönetmelik ile belirtilmiştir.

6) Ödül Kriterleri
Projeler, her biri 20 puan değerinde 5 ana kriter üzerinden, alt maddeleri dikkate alınarak değerlendirilir. Projenin değerlendirmeye dahil edilebilmesi için her bir ana kriterden en az 5 puan alması ve toplamda da en az 60 puan alması gerekir.
1. Durum Analizi / Araştırma
2. Planlama
    - Amaçlar
    - İletişim Hedefleri
    - Hedef Kitle
    - Sosyal Paydaşlar
    - Strateji
    - Temel Mesajlar
    - Taktikler
    - Zamanlama
    - Kanallar
    - Araçlar
    - Proje Bütçesi
3. Uygulama
Sürecin ayrıntılı anlatımı, varsa karşılaşılan zorluklar, değişiklikler, ilaveler
4.Yaratıcılık
    - Özgünlük
    - Akılda kalıcılık
5. Ölçümleme – Değerlendirme
Belirtilen amaçların gerçekleşmesinin ölçümü

b>7) Proje Değerlendirmesi
Seçici Kurul Üyeleri, www.altinpusula.org adresinden kendilerine verilecek özel şifreyle girerek, tüm projeleri, yönetmelikte belirtilen her bir kriter için 10-100 arası puanlandırır. Ön değerlendirme sonucu en az 50 alan projelerin değerlendirilmesi için Seçici Kurul Üyeleri toplantıya çağırılır. Ön elemeyi geçen projeler jüri üyeleri tarafından yeniden değerlendirilerek 10-100 arasında puanlandırılır.
Kendi şirketinin, ajansının projesi oylanacak jüri üyelerinin oy verme işlemi, o proje için bloke edilir.

8) Ödül Kazanan, Kuruluş / Halkla İlişkiler Ajansının Belirlenme Kriterleri
Altın Pusula Ödülü’ne layık görülen projeler için Değerlendirme, Başvuru Formu’nda yer alan bilgiler esas alınarak yapılacaktır:
- Başvuru formu halkla ilişkiler ajansı tarafından dolduruluyor ise proje sahibi kuruluşun; kuruluş tarafından dolduruluyor ise, başvuru konusu projeye katkısı olan halkla ilişkiler ajansının/danışmanının bilgilerinin formda yer alması gerekmektedir. Bu şekilde iletilen başvuruların değerlendirilmesi sonucunda ödül almaya hak kazanan projelerde, hem kuruluş hem de halkla ilişkiler ajansı/danışmanı ödüllendirilecektir.
- Değerlendirmeler bu kritere göre yapılacağından, Altın Pusula Başvuru Formu’nun eksiksiz doldurulması önem taşımaktadır.
- Başvurular ve başvuru ödemesi, kuruluşlar ve/veya halkla ilişkiler ajansları tarafından yapılabilir, ancak, Başvuru Formu’nda yer alan bilgiler esas alınır.
- Kuruluşlar ve/veya halkla ilişkiler ajansları, farklı projelerle birden fazla kategori için başvuru yapabilirler. Her başvuru için ayrı Başvuru Formu doldurulmalı ve ayrı ücret ödenmelidir.
- TÜHİD AP Ödül Kitapçığı’nda yer alacak bilgi ve logoların kullanımında da, başvuran kuruluşun ve/ya halkla ilişkiler ajansının yarışmaya katılım için doldurduğu Başvuru Formu esas alınır.

9) Başvuru Koşulları

a. Yarışmaya:
• 2008 ve 2009 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,
• 2007’de başlayıp 2008 ve 2009’da sonuçlanan ve ölçümlenen projeler,
• 2008’de başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
• 2009’de başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.
• 2010 yılında başlayan projeler yarışmaya katılamaz.
• Aynı proje ve aynı dosyayla birden fazla kategoriye başvurulamaz.
• Gelenekselleşmiş projeler, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.

b - Başvuru ücreti, kamu ve özel kuruluşların başvuru yapacağı her proje ve kategori için 500.- TL’dir.
- Başvuru ücreti TÜHİD’in Akbank Nişantaşı Şubesi 32930 numaralı hesabına yatırılır.

c. Proje Başvurusu
1.Başvuru
Başvurular; başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile birlikte, en geç 05 Şubat 2010 Cuma günü yapılmalıdır.
2. Proje Dosyası
Proje Dosyalarının; en geç 05 Mart 2010 Perşembe gününe kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.
Proje Dosyası İçeriği :
- 4 adet hard copy proje dosyası
(Proje ile ilgili görsel ve işitsel malzemeler, basın kupürleri ve projenin anlaşılmasına yardımcı olacak diğer malzemelerin yer alacağı proje dosyasından 4 adet iletilecektir.)
- 4 adet proje dosyasını içeren CD
- Proje sunumu
(Projenin araştırma, planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını kapsayacak biçimde, power point sunusu olarak gönderilecektir. Powerpoint sunusu 30 slaytı geçmeyecektir.)
- Logolar
(Başvuran kuruluş ve varsa halkla ilişkiler ajansının logoları Proje dosyaları ile birlikte CD içerisinde Dernek Merkezine gönderilecektir.)

d. TÜHİD, her zaman web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

10) Başvuruların Değerlendirilmesi

• Başvuru Değerlendirme Kurulu, teknik ve kategorik açıdan incelenmiş ve sınıflandırılmış başvuru dosyalarını, online ortamda Ön Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne iletir.

• Ön değerlendirme Kurulu, değerlendirme yapmak üzere, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından toplantıya davet edilir ve bu yönetmeliğin 6. maddesinde açıklanan kriterler doğrultusunda ön elemeyi yapar.
Ön elemenin ardından projeler, TÜHİD tarafından Seçici Kurul Üyeleri ile online ortamda paylaşılır ve sonuç toplantısı için davet edilir ve projelerin değerlendirmeleri alınarak, sonuçlar belirlenir.

Seçici Kurul Başkanı, değerlendirme sonucunu gösterir dokümanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanan Altın Pusula ödüllerini kazananlar listesini, TÜHİD Yönetimine teslim eder.

• Seçici Kurul, her kategoride ödüle layık proje bulmama hakkına sahiptir.

11) Sonuçların Açıklanması

Seçici Kurul’un kararları, 2010 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan ödül töreninde başvuran kuruluşlara ve kamuoyuna duyurulur.

9. Altın Pusula Yönetmelik

Dökümanlar:

9. Altın Pusula Genç İletişimciler Yönetmeliği