20. Altın Pusula Yönetmelik

20. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Yönetmeliği

1. Amaç

TÜHİD tarafından gerçekleştirilen “Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri” ile ilgili kuralları belirlemektir.

2. Kapsam

TÜHİD Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nin başvuru kuralları ve değerlendirme esasları bu yönetmelikle belirlenir. Ödüllerle ilgili bütün kurallar, bu yönetmeliğe uygun olarak çalışır.

3. Sorumluluk

Yönetmeliğin hazırlanmasından ve güncellenmesinden, TÜHİD Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetmelik, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin onayıyla yürürlüğe girer.

4. Görev Tanımları

Başvuru Değerlendirme Komitesi: TÜHİD Yönetim Kurulu’nun üç üyesinden oluşur. Görevi; başvuran projelerin bu yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmektir. Komite, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Uygun olmayan başvurular ya da başka kategoriye daha uygun olan başvurular, Başvuru Değerlendirme Komitesi tarafından başvuru yapan kuruluşa iletilir.

Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Proje Asistanı: Başvuru Değerlendirme Komitesi ile Seçici Kurul arasındaki koordinasyonu sağlar. Başvuran kurumlar ile iletişimden sorumludur. TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Seçici Kurul: Ödülleri değerlendirecek Seçici Kurul Üyeleri’nden oluşur. Seçici Kurul, TÜHİD Başkanı, iletişim camiası, iş dünyası, STK,kamu, akademik dünya, dijital iletişim sektörü ve medya camiasından temsilciler yer alır. Seçici Kurul, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından sektörler bazında belirlenir. Seçici Kurul ilk toplantısında bir üyeyi Başkan seçer.

Seçici Kurul, Ön Değerlendirme Komitesi’nden gelen projeleri, öngörülen takvim içinde ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde ele alarak ödüle hak kazanan kuruluşu belirler ve TÜHİD yönetimine bildirir.

UNDP Özel Ödülü Seçici Kurulu: TÜHİD ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı birlikte belirler. UNDP Özel Ödülü için 20. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri başvuruları arasındaki projeler UNDP Kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. UNDP Özel Ödülü, UNDP tarafından belirlenerek, Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Seçici Kurulu’na iletilir.

Business For Goals – B4G Özel Ödülü Seçici Kurulu: TÜHİD ile B4G Yönetim Kurulu birlikte belirler. B4G Özel Ödülü için 20. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri başvuruları arasındaki projeler B4G kriterleri kullanılarak ön değerlendirmeye alınır ve B4G Yönetimi başvuran projeler arasından 5 projelik kısa liste oluşturur. Değerlendirme aşamasında projeler hakkında detaylı inceleme için kısa listeye kalan projeler ile görüşülür. Görüşme bağlantısı TÜHİD aracılığıyla gerçekleşir. B4G Özel Ödülü, TÜHİD ve B4G tarafından belirlenerek, Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Seçici Kurulu’na iletilir.

Ön Değerlendirme Komitesi: Yarışmaya başvuran proje sayısının 100’ü geçmesi halinde, Seçici Kurul Üyeleri’nin değerlendirmelerini kolaylaştırabilmek amacıyla, Ön Değerlendirme Komitesi oluşturulur. Ön Değerlendirme Komitesi Üyeleri, TÜHİD Başvuru Değerlendirme Komitesi’nin önerisi ile Seçici Kurul tarafından, Seçici Kurul Üyeleri arasından en fazla 7 kişi olarak belirlenir. Gereken durumlarda, kategoriler bazında rahat değerlendirme imkânı yaratabilmek için, Komite sayısı, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafında artırılabilir.

Ön Değerlendirme Komitesi, başvurulan projeleri, yönetmeliğe uygun olarak değerlendirir. Komite, gerek gördüğü takdirde, gerekçelendirmek koşuluyla, projelerin başvuru kategorilerinde değişiklik yapmak üzere proje sahiplerine öneri götürebilir. Komite tarafından, Yönetmelik kriterlerine göre; 55 puan ve üzerinde ve 55 puan altında alan tüm projeler, değerlendirmeleriyle birlikte yazılı olarak raporlaştırılır.

5. Ödüller

Büyük Ödül

Büyük Ödül bir kategori değildir. Kuruluşlar / İletişim Ajansları bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Seçici Kurul, uygun görürse kategorilere başvuran projeler arasından büyük ödül verebilir. Büyük Ödül’e layık proje bulunmadığı takdirde, Seçici Kurul “Büyük Ödül”ün verilmemesi hakkını saklı tutar.

UNDP Özel Ödülü

UNDP Özel Ödülü belirli bir kategori altında yer almamaktadır. Kuruluşlar / İletişim Ajansları bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Tüm kategorilere yapılan başvurular arasından, ekonomik, sosyal, kültürel, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini en iyi ele alan projeye UNDP Özel Ödülü verilecektir. UNDP Özel Ödülü’ne layık proje bulunmadığı takdirde, UNDP Seçici Kurulu “UNDP Özel Ödülü”nün verilmemesi hakkını saklı tutar.

B4G Özel Ödülü

B4G Özel Ödülü belirli bir kategori altında yer almamaktadır. Tüm kategorilere yapılan başvurular arasından, ekonomik, sosyal, kültürel, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini en iyi ele alan, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu iş modeline örnek projenin sahibi kuruma B4G Özel Ödülü takdim edilecektir. B4G Özel Ödülü’ne layık proje bulunmadığı takdirde, B4G Seçici Kurulu “B4G Özel Ödülü”nün verilmemesi hakkını saklı tutar.

Jüri Özel Ödülü

Jüri Özel Ödülü bir kategori değildir. Kuruluşlar / İletişim Ajansları bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Altın Pusula Seçici Kurulu, uygun görürse kategorilere başvuran projeler arasından “Jüri Özel Ödülü” verebilir. Jüri Özel Ödülü’ne layık proje bulunmadığı takdirde, Seçici Kurul “Jüri Özel Ödülü” nün verilmemesi hakkını saklı tutar.

TÜHİD – KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü

1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği bir kategori değildir. Kuruluşlar / İletişim Ajansları bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Tüm kategorilere yapılan başvurular arasından her iki cinsiyetin de tüm kamusal ve özel yaşam alanlarına eşit seviyede katılımı ve toplumun tüm alanlarında eşit seviyede görünür olması kapsamında Ekonomik Katılım ve Fırsatlar, Eğitim Olanaklarına Ulaşım, Sağlık ve Yaşam ile Siyasi Yetkinlik kriterlerine göre TÜHİD – KAGİDER Seçici Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü

Bu ödül bir kategori değildir. Kuruluşlar / İletişim Ajansları bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Bu ödül ‘Vizyoner Türk İş Kadını Olarak Dünya Çapında Başarılı Temsiliyeti’ nedeniyle TÜHİD Yönetim Kurulu ve Betûl Mardin ile değerlendirilerek, belirlenen kişiye takdim edilir.

Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü

Bu ödül bir kategori değildir. Kuruluşlar / İletişim Ajansları bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Meslek profesyonelleri ve iş dünyası nezdinde Alâeddin Asna’nın mesleki değerlerini ve vizyonunu yaygınlaştırmak amacıyla; iletişimi özümsemiş kurumları desteklemek ve kamuoyuyla paylaşmak amacıyla TÜHİD Altın Pusula yarışmasına Kurumsal Sorumluluk kategorisinde katılanlar arasından kriterler kapsamında seçilecek projenin sahibi “İşveren” kuruluşuna verilir.

Kategoriler

1. Kurumsal İletişim

Kurum kültürünü yansıtmak, kurumun itibarını güçlendirmek için çizilen stratejileri, yapılan planları ve uygulamaları içerir.

2. Gündem Yönetimi

Kurumu etkileyebilecek olası sorunları (yasal, düzenleyici, politik, sosyal) tanımlamak amaçlı ve kurumsal kaynakları o sorunların gelişimini etkilemek için harekete geçirip yönlendiren ve bir yönetim işlevi olan gündem (sorun/konu/olay) yönetimine örnek teşkil edecek çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

3. Kurum İçi İletişim

Kurum politika ve hedeflerinin, çalışanlara yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ile çalışanların kuruma aidiyet duygularının pekiştirilmesine yönelik iletişim faaliyetlerini kapsar.

4. Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama

Yeni veya var olan ürün veya hizmetin pazarlama iletişimi kapsamında yürütülen tüm halkla ilişkiler çalışmalarını içerir.

5. Kriz İletişimi

Markanın ve/veya kurumun itibarını korumaya yönelik kriz iletişimi projelerini kapsar.

6. Etkinlik Yönetimi

Her türlü özel etkinliğin gerçekleştirilmesine (açılışlar, yıldönümü kutlamaları vb.) ilişkin projeleri kapsar.

7. Kurumsal Sorumluluk

Topluma katkı sağlayan ve değer katan projeleri kapsar. Bu kategoriye yapılan başvurular 8 alt kategori üzerinden değerlendirilip her bir alt kategorideki en iyi uygulama için ayrı ödül verilir.

Kurumsal Sorumluluk Alt Kategorileri

1) Çevre

2) Eğitim

3) Kültür & Sanat

4) Sağlık

5) Turizm

6) Tarım

7) Spor

8) Diğer

8. Dijital İletişim

İletişimi sadece internet ortamında yapılan (web, extranet, intranet, blog, vlog, mobil, paylaşım, eğlence, uzmanlık siteleri vb.) dijital ve sosyal medya iletişim projelerini içerir.

Dijital İletişim Alt Kategorileri

1) Kurumsal Sorumluluk

2) Kriz İletişimi

3) Kurumsal Web Siteleri

4) Entegre İletişim Kampanyası

5) Topluluk İletişimi

6) Mikro Site

7) Sosyal Medya İletişimi

8) Intranet

9) Celebrity/Ünlü Kullanımı

10) Influencer Kullanımı

11) Diğer

9. En İyi Uygulama Örnekleri

İletişim sektöründe gerçekleştirilen projeler arasından, özellikle en kapsamlı ve yaratıcı uygulamaları kapsar.

10. Süreklilik / Sürdürülebilirlik

Kurumların, iletişim alanında sürdürülebilirliği dikkate alarak gerçekleştirdikleri uzun süre devam eden topluma katkı sağlayan sürdürülebilirlik projelerini kapsar.

11. Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları’nın gerçekleştirdiği projelerin iletişim faaliyetlerini kapsar.

12. Kamu Kuruluşları

Kamu kuruluşları tarafından üretilen iletişim projelerini kapsar.

13. Sponsorluk İletişimi

Kuruluşların, sponsor olarak destekledikleri ve iletişimini yürüttükleri projeleri kapsar. Bu kategoriye başvurular, 8 alt kategoride değerlendirilip her bir kategorideki en iyi uygulama için ayrı ödül verilir.

Sponsorluk İletişimi Alt Kategorileri

1) Çevre

2) Eğitim

3) Kültür & Sanat

4) Sağlık

5) Turizm

6) Tarım

7) Spor

8) Diğer

14. Finansal Hizmetler ve Yatırımcı İlişkileri

Halkla ilişkilerin bir finansal ürün veya hizmet ya da yatırımcı ilişkileri ile ilgili projelerini kapsar.

15. Kurumsal Raporlar

Basılı ve dijital kurum raporlarını (finansal, faaliyet, sürdürülebilirlik raporları vs.) kapsar. 

16. Kurumsal Yayınlar

Kurum ve kuruluşların her türlü faaliyetlerine yönelik, kitap, dergi, blog vb. yayınları kapsar.

17. Medya İlişkileri

Kuruluşların, ürün veya hizmet için gerçekleştirdikleri ve sadece medya iletişim yönetimini kapsayan projeleri içerir.

18. Uluslararası Proje/Kampanya

Her türlü firma, şirket ya da organizasyonda 5 ya da daha fazla ülkeyi kapsayan düzenli halkla ilişkiler kampanyalarını kapsar.

19. Türkiye Markası Ödülü

Türkiye’nin kültürünü, değerlerini, tarihini veya geleceğe yönelik vizyonunu anlatan, tanıtan, temsil eden veya teşhir eden ve hedef kitlesini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oluşturmadığı, halkla ilişkiler ve iletişim projeleri ile başvurulabilir. Projenin son 3 yılda gerçekleştirilmiş olması, Türkiye markasına olumlu katkısının ölçümlenmiş veya belgelenmiş olması (yurt dışındaki basın yansımaları, makaleler, yorumlar, yabancı blog yazıları, yabancı misyonlar tarafından sunulan plaket, mektup vb. takdirler, yapılan araştırmalar, anketler, yabancı 3. şahısların kendi medyasına verdiği demeçler vb.) gerekiyor.

Ödüle hak kazanacak markaların, ödülü kazandıkları tarihten sonra, Türkiye Cumhuriyeti yasaları veya küresel vatandaşlık ilkeleri ile bağdaşmayan ve bağdaşmadığı hukuken kesinleşmiş bir ihlalde bulunmaları durumunda, TÜHİD Yönetim Kurulu zaman aşımına tabi olmaksızın ödülü geri alma hakkına sahiptir.

20. Pandemi Döneminde Yapılan İletişim Projeleri

Kuruluşların Covid-19 süresince gerçekleştirdikleri Pandemi Dönemi iletişimini kapsayan projeleri içerir.

21. Kategori Dışı Projeler

Yukarıda belirtilen kategorilere dahil olmayan projeleri kapsar.

22. Genç İletişimciler

Genç İletişimciler Kategorisi’ne iletişim fakültelerinde okuyan öğrenciler katılabilir. Katılım koşulları ayrı bir yönetmelik ile belirtilmiştir. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız

6) Ödül Kriterleri

Projeler, her biri 20 puan değerinde 5 ana kriter üzerinden, alt maddeleri dikkate alınarak değerlendirilir. Projenin değerlendirmeye dahil edilebilmesi için toplamda en az 55 puan alması gerekir.

Sunumu Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Durum / İhtiyaç Analizi / Araştırma

2. Planlama

- Amaçlar

- İletişim Hedefleri

- Hedef Kitle

- Sosyal Paydaşlar

- Strateji

- Temel Mesajlar

- Taktikler

- Zamanlama

- Kanallar

- Araçlar

3. Uygulama

Sürecin ayrıntılı anlatımı, varsa karşılaşılan zorluklar, değişiklikler,

4. Yaratıcılık

- Özgünlük

- Akılda kalıcılık

5. Ölçümleme – Değerlendirme

İletişim projesinin belirlenen hedeflere ulaşmasının değerlendirilmesinde, çeşitli araştırma yöntemlerinden ve başarı kriterlerinden yararlanılır. İletişim projelerinde reklam eşdeğer yansıması bir başarı kriteri değildir. Reklam eşdeğerinin ölçümleme kriteri olarak gösterildiği projelerin başvurularını, Seçici Kurul Üyeleri değerlendirme dışında bırakma hakkına sahiptir.

Ayrıca; 20. Altın Pusula  Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Başvuru Formunda yer alan aşağıdaki maddelerde sunumda yer alacak.

1. Projenin amacı

2. Bilinçlendirdiği kişi sayısı

3. Ulaştığı kişi sayısı

4. Proje Bütçesi

5. Dış kaynak tedariki var mı? Varsa açıklanması

6. Risk analizi nedir?

7. Proje yararlanıcıları;

Hedef Kitle:

Kadın - Erkek sayıları

8. Projede görev alan kişi sayısı

Ücretli - Gönüllü:

Kadın - Erkek:

9. Projenin paydaşları ve paydaş yönetimi

10. Toplumsal kalkınmaya yararı

11. Çevresel etkileri

12. Sürdürülebilirliği

13. Kuruluşun Kurumsal Sorumluluk Politikası

Kuruluşun, çevre ve toplumla ilişki ve duyarlılığı hakkında yönetim politikaları

14. Projede Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte çalışıldı mı?

15. Projenin ölçülebilir çıktıları

Projede Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Etki Raporları yer almalıdır.

7) Proje Değerlendirmesi

Seçici Kurul Üyeleri, www.altinpusula.org adresinden kendilerine verilecek özel şifreyle giriş yaparak, tüm projeleri, yönetmelikte belirtilen her bir kriter için puanlandırır. Ön değerlendirme sonucu en az 55 alan projelerin değerlendirilmesi için Seçici Kurul Üyeleri toplantıya çağırılır. Ön elemeyi geçen projeler Seçici Kurul Üyeleri tarafından yeniden değerlendirilerek puanlandırılır. Seçici Kurul Üyeleri, kendi şirketinin, ajansının projesini değerlendiremez ve oylayamazlar. UNDP Özel Ödülü için projeler belirlenen sosyal ve çevresel etki kriterlerine göre değerlendirilir.

8) Ödül Kazanan, Kuruluş / İletişim Ajansının Belirlenme Kriterleri

Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Ödülü’ne layık görülen projeler için Değerlendirme, Başvuru Formu’nda yer alan bilgiler esas alınarak yapılacaktır:

Başvuru Formu;

- Projede aktif olarak görev alan iletişim ajansı tarafından dolduruluyor ise proje sahibi kuruluşun, kuruluş tarafından dolduruluyor ise, projede aktif olarak görev alan iletişim ajansının bilgilerinin formda yer alması gerekmektedir.

Bu şekilde iletilen başvuruların değerlendirilmesi sonucunda ödül almaya hak kazanan projelerde, hem kuruluş hem de iletişim ajansı ödüllendirilecektir.

- Başvuru ve ödül değerlendirmeleri bu kritere göre yapılacağından, Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Başvuru Forumu’nun eksiksiz doldurulması önem taşımaktadır.

- Başvurular ve başvuru ödemesi, kuruluşlar ve/veya iletişim ajansları tarafından yapılabilir, ancak, Başvuru Forumu’nda yer alan bilgiler esas alınır.

- Kuruluşlar ve/veya iletişim ajansları, farklı projelerle birden fazla kategori için başvuru yapabilirler. Her başvuru için ayrı Başvuru Formu doldurulmalı ve ayrı ücret ödenmelidir.

- TÜHİD AP Ödül Kitaplığı’nda yer alacak bilgi ve logoların kullanımında da, başvuran kuruluşun ve/veya iletişim ajansının yarışmaya katılım için doldurduğu Başvuru Formu esas alınır.

9) Başvuru Koşulları

a. Yarışmaya:

• Uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,

• Sonuçlanan ve ölçümlenen projeler,

• Henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.

• Aynı proje ve aynı proje dosyası içeriğiyle birden fazla kategoriye başvurulabilir. Her başvurulan kategori için ayrı form doldurulmalı, ayrı ücret ödenmeli ve ayrı proje yüklenmeli.

• Gelenekselleşmiş ve sürdürülebilir projeler, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.

• İletişim ajansı müşterisi için başvuru yapıyorsa, projenin yarışmada yer alabileceğini gösteren, müşteri tarafından onay yazısı almakla yükümlüdür.

Kuruluşun ve/veya iletişim ajansının projede iş birliği yaptığı Sivil Toplum Kuruluşu var ise projenin yarışmada yer alabileceğini gösteren, STK tarafından onay yazısı almakla yükümlüdür.
Projede Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte çalışıldı ise projenin Sosyal Etki Raporu başvuru dosyasına konulmalıdır.

b. Başvuru ücreti: İş dünyası, kamu, kurum ve kuruluşların başvuru yapacağı her proje ve kategori için başvuru ücreti 1.000 TL’dir. Başvuru ücretlerinde KDV alınmamaktadır.

- Başvuru ücreti Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin Akbank Nişantaşı Şubesi 32930 numaralı hesabına (IBAN: TR070004600075888000032930) yatırılır.

Geri çekilen başvurularda, başvuru ücreti iade edilmez.

c. Proje Başvurusu

1. Başvuru

Başvurular, 31 Aralık 2021 Cuma gününe kadar başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile birlikte www.altinpusula.org sitesinden yapılır. Başvuru formu TÜHİD’ e iletildikten sonra TÜHİD tarafından kurum ve/veya iletişim ajansına gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile başvuru sahipleri kendi panellerinde giriş yaparak proje dosyasını online olarak yükleyebilir ve başvuru formunu değiştirebilir.

Proje sahibi kurum ve/veya iletişim ajansı başvuru formunu 2 kez değiştirebilme hakkına sahiptir.

2. Proje Dosyası

Proje dosyasının en geç 15 Şubat 2022  tarihine kadar online sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Proje dosyası TÜHİD tarafından kurum ve/veya iletişim ajansına iletilen kullanıcı adı ve şifresi ile kullanıcı panelinden online olarak yüklenmektedir.

Dosya yükleme paneline buradan ulaşabilirsiniz. Başvuruların geçerli olabilmesi için Dosya yükleme paneline, Proje dosyasının (sunum ve diğer dokümanlar) yüklenmesi gerekmektedir.

3. Proje Dosyası İçeriği

Proje sunumu: Projenin araştırma, planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını kapsayacak biçimde, PowerPoint sunumu olarak yüklenecektir. PowerPoint sunumu, başvuru formu hariç kesinlikle 30 slaytı geçmeyecektir. Başvuru sunum dosyasının önüne başvuru formunun eklenmesi gerekmektedir.

Müşteri onay yazısı (bu madde müşterisi adına başvuruda bulanacak iletişim ajanslarını kapsamaktadır. Online sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
Sivil Toplum Kuruluşu onay yazısı (projede iş birliği yapılan STK var ise Sosyal Etki Raporu ile birlikte proje dosyasına eklenecek ve online sisteme yüklenecek.)

Proje ekinde tercihen yüklenen video, fotoğraf vb. görsel-işitsel araçlar için dikkat edilmesi gereken hususlar;

Projenin kazanması halinde ödül gecesinde yayınlamak üzere; projeyi anlatan 1 dakikalık MP4 formatında video yüklenecektir.
Projeyle ilgili yüklenecek diğer videolar, youtube vb. sitelere yüklenecek ve bir Word dosyasında linkler paylaşılacaktır.
Projeyi anlatan Jpg, png vb. formatındaki resim/fotoğraf 7 adedi geçmeyecek ve optimize edilerek yüklenecektir.
PowerPoint sunumları, *pdf,  *pps veya *ppsx formatında yüklenecektir.
Projenin, kullanıcı paneline eklenen tüm eklerinde dosya isimlerinin boşluksuz ve İngilizce karakterler kullanılarak yüklenmesi gerekmektedir.

TÜHİD, her zaman web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

Proje dosyaları ve flash diskler hiçbir şekilde iade edilmez.

10) Başvuruların Değerlendirilmesi

• Başvuru Değerlendirme Kurulu, teknik ve kategorik açıdan incelenmiş ve sınıflandırılmış başvuru dosyalarını, online ortamda Ön Değerlendirme Komitesi Üyeleri’ne iletir.

• Ön Değerlendirme Komitesi, değerlendirme yapmak üzere, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından toplantıya davet edilir ve bu yönetmeliğin 6. maddesinde açıklanan kriterler doğrultusunda ön elemeyi yapar. Ön elemenin ardından projeler, TÜHİD tarafından Seçici Kurul Üyeleri ile online ortamda paylaşılır, sonuç toplantısı için davet edilir ve projelerin değerlendirmeleri alınarak, sonuçlar belirlenir.

• Seçici Kurul Başkanı, değerlendirme sonucunu gösteren dokümanı ve Seçici Kurul Üyeleri tarafından imzalanan 20. Altın Pusula  Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'ni kazananlar listesini, TÜHİD’e teslim eder.

• Seçici Kurul, bir kategori içinde, ödüle layık proje bulmaması halinde kategoride ödül verilmeyecektir.

11) Sonuçların Açıklanması

20. Altın Pusula  Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ni detayları Mayıs ayı itibariyle başvuru yapanlar ve kamuoyu ile paylaşılır. 20. Altın Pusula Ödülünü kazananlar gerçekleştirilecek ödül töreninde, iş dünyası, iletişim camiası, medya ve kamuoyuna açıklanır.

* Başvuru yapan ya da ödüle hak kazanan markaların, başvuru yaptıkları ve /veya ödülü kazandıkları tarihten sonra, Türkiye Cumhuriyeti yasaları veya küresel vatandaşlık ilkeleri ile bağdaşmayan ve bağdaşmadığı hukuken kesinleşmiş bir ihlalde bulunmaları, yanıltıcı ve/veya doğru olmayan bilgileri sunmaları halinde TÜHİD Yönetim Kurulu başvuruları geri çekme ve zaman aşımına tabi olmaksızın ödülü geri alma hakkına sahiptir.

* TÜHİD, her zaman web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

* Proje dosyaları ve flash diskler hiçbir şekilde iade edilmez. Geri çekilen başvurularda, başvuru ücreti iade edilmez.

altın pusula yönetmelik