16. Altın Pusula Yönetmelik

16. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Yönetmeliği

1. Amaç

TÜHİD tarafından gerçekleştirilen “Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri” ile ilgili kuralları belirlemektir.

2. Kapsam

TÜHİD Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nin başvuru kuralları ve değerlendirme esasları bu yönetmelikle belirlenir. Ödüllerle ilgili bütün kurallar, bu yönetmeliğe uygun olarak çalışır.

3. Sorumluluk

Yönetmeliğin hazırlanmasından ve güncellenmesinden, TÜHİD Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetmelik, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin onayıyla yürürlüğe girer.

4. Görev Tanımları

Başvuru Değerlendirme Komitesi: TÜHİD Yönetim Kurulu’nun üç üyesinden oluşur. Görevi; başvuran projelerin bu yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmektir. Komite, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Uygun olmayan başvurular ya da başka kategoriye daha uygun olan başvurular, Başvuru Değerlendirme Komitesi tarafından başvuru yapan kuruluşa iletilir.

Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Proje Asistanı: Başvuru Değerlendirme Komitesi ile Seçici Kurul arasındaki koordinasyonu sağlar. Başvuran kurumlar ile iletişimden sorumludur. TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Seçici Kurul: Ödülleri değerlendirecek Seçici Kurul Üyeleri’nden oluşur. Seçici Kurul, TÜHİD Başkanı, iletişim camiasından 4 temsilci, iş dünyasından 4 temsilci, 2 STK temsilcisi, 2 kamu temsilcisi, 2 akademisyen, 2 dijital iletişim temsilcisi ve 4 medya temsilcisi olmak üzere 21 kişiden oluşur. Seçici Kurul, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından sektörler bazında belirlenir. Seçici Kurul ilk toplantısında bir üyeyi Başkan seçer.

Seçici Kurul, Ön Değerlendirme Komitesi’nden gelen projeleri, öngörülen takvim içinde ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde ele alarak ödüle hak kazanan kuruluşu belirler ve TÜHİD yönetimine bildirir.

UNDP Özel Ödülü Seçici Kurulu: TÜHİD ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı birlikte belirler. UNDP Özel Ödülü için 16. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri başvuruları arasındaki projeler UNDP Kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. UNDP Özel Ödülü, UNDP tarafından belirlenerek, Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Seçici Kurulu’na iletilir.

Ön Değerlendirme Komitesi: Yarışmaya başvuran proje sayısının 100’ü geçmesi halinde, Seçici Kurul Üyeleri’nin değerlendirmelerini kolaylaştırabilmek amacıyla, Ön Değerlendirme Komitesi oluşturulur. Ön Değerlendirme Komitesi Üyeleri, TÜHİD Başvuru Değerlendirme Komitesi’nin önerisi ile Seçici Kurul tarafından, Seçici Kurul Üyeleri arasından en fazla 7 kişi olarak belirlenir. Gereken durumlarda, kategoriler bazında rahat değerlendirme imkânı yaratabilmek için, Komite sayısı, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafında artırılabilir.

Ön Değerlendirme Komitesi, başvurulan projeleri, yönetmeliğe uygun olarak değerlendirir. Komite, gerek gördüğü takdirde, gerekçelendirmek koşuluyla, projelerin başvuru kategorilerinde değişiklik yapmak üzere proje sahiplerine öneri götürebilir. Komite tarafından, Yönetmelik kriterlerine göre; 50 puan ve üzerinde ve 50 puan altında alan tüm projeler, değerlendirmeleriyle birlikte yazılı olarak raporlaştırılır.

5. Ödüller

Büyük Ödül

Büyük Ödül bir kategori değildir. Kuruluşlar / Halkla İlişkiler Ajansları bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Seçici Kurul, uygun görürse kategorilere başvuran projeler arasından büyük ödül verebilir. Büyük Ödül’e layık proje bulunmadığı takdirde, Seçici Kurul “Büyük Ödül”ün verilmemesi hakkını saklı tutar.

UNDP Özel Ödülü

UNDP Özel Ödülü belirli bir kategori altında yer almamaktadır. Kuruluşlar / Halkla İlişkiler Ajansları bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Tüm kategorilere yapılan başvurular arasından, ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri en iyi ele alan projeye UNDP Özel Ödülü verilecektir. UNDP Özel Ödülü’ne layık proje bulunmadığı takdirde, UNDP Seçici Kurulu “UNDP Özel Ödülü”nün verilmemesi hakkını saklı tutar.

Jüri Özel Ödülü

Jüri Özel Ödülü bir kategori değildir. Kuruluşlar / Halkla İlişkiler ajansları bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Seçici Kurul, uygun görürse kategorilere başvuran projeler arasından “Jüri Özel Ödülü” verebilir. Jüri Özel Ödülü’ne layık proje bulunmadığı takdirde, Seçici Kurul “Jüri Özel Ödülü”nün verilmemesi hakkını saklı tutar.

Kategoriler

1. Kurumsal İletişim

Kurum kültürünü yansıtmak, kurumun itibarını güçlendirmek için çizilen stratejileri, yapılan planları ve uygulamaları içerir. Çalışmanın, yarışmanın yapılacağı tarihten en fazla 5 yıl önce başlamış olması gerekir. Bir kurum, Kurumsal İletişim kategorisinde aynı projeyi sadece bir kez aday gösterebilir.

2. Gündem Yönetimi

Kurumu etkileyebilecek olası sorunları (yasal, düzenleyici, politik, sosyal) tanımlamak amaçlı ve kurumsal kaynakları o sorunların gelişimini etkilemek için harekete geçirip yönlendiren ve bir yönetim işlevi olan gündem (sorun/konu/olay) yönetimine örnek teşkil edecek çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

3. Kurum İçi İletişim

Kurum politika ve hedeflerinin çalışanlara yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ile çalışanların kuruma aidiyet duygularının pekiştirilmesine yönelik iletişim faaliyetlerini kapsar.

4. Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama

Yeni veya var olan ürün veya hizmetin pazarlama iletişimi kapsamında yürütülen tüm halkla ilişkiler çalışmalarını içerir.

5. Kriz İletişimi

Markanın ve/veya kurumun itibarını korumaya yönelik kriz iletişimi projelerini kapsar.

6. Etkinlik Yönetimi

Her türlü özel etkinliğin gerçekleştirilmesine (açılışlar, yıldönümü kutlamaları vb) ilişkin projeleri kapsar.

7. Kurumsal Sorumluluk

Topluma katkı sağlayan ve değer katan projeleri kapsar. Bu kategoriye yapılan başvurular 6 alt kategori üzerinden değerlendirilip her bir alt kategorideki en iyi uygulama için ayrı ödül verilir.

Kurumsal Sorumluluk Alt Kategoriler

1) Çevre

2) Eğitim

3) Kültür & Sanat

4) Sağlık

5) Spor

6) Diğer

8. TÜHİD - KAGİDER 1e1Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kategorisi

Cinsiyet Eşitliği her iki cinsiyetin de tüm kamusal ve özel yaşam alanlarına eşit seviyede katılımı ve toplumun tüm alanlarında eşit seviyede görünür olması anlamını taşır. Bu kategoride ödüle başvurular; Ekonomik Katılım ve Fırsatlar, Eğitim Olanaklarına Ulaşım, Sağlık ve Yaşam ile Siyasi Yetkinlik kriterlerine göre değerlendirilir.  Kriterlere uygun olan projeler; seçici kurula iletilir. TÜHİD – KAGİDER Seçici Kurulu 2 TÜHİD temsilcisi, 2 KAGİDER temsilcisi ve 1 akademisyenden oluşur. 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kategorisi yönetmeliği için tıklayınız

9. Dijital İletişimi

İletişimi sadece internet ortamında yapılan (web, extranet, intranet, blog, vlog, mobil, paylaşım, eğlence, uzmanlık siteleri vb.) dijital ve sosyal medya iletişim projelerini içerir.

Dijital İletişim Alt Kategorileri

1) Kurumsal Sorumluluk

2) Kriz İletişimi

3) Kurumsal Web Siteler

4) Entegre İletişim Kampanyası

5) Topluluk İletişimi

6) Mikro Site

7) Sosyal Medya İletişimi

8) Intranet

9) Diğer

10. Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları’nın gerçekleştirdiği projelerin iletişim faaliyetlerini kapsar.

11. Kamu Kuruluşları

Kamu kuruluşları tarafından üretilen iletişim projelerini kapsar.

12. Sponsorluk İletişimi

Kuruluşların, sponsor olarak destekledikleri ve iletişimini yürüttükleri projeleri kapsar. Bu kategoriye başvurular, 6 alt kategoride değerlendirilip her bir kategorideki en iyi uygulama için ayrı ödül verilir.

Sponsorluk Alt Kategoriler

1) Çevre

2) Eğitim

3) Kültür & Sanat

4) Sağlık

5) Spor

6) Diğer

13. Finansal Hizmetler ve Yatırımcı İlişkileri

Halkla ilişkilerin bir finansal ürün veya hizmet ya da yatırımcı ilişkileri ile ilgili projelerini kapsar.

14. Kurumsal Raporlar

Basılı ve dijital kurum raporlarını(finansal, faaliyet, sürdürülebilirlik raporları vs.) kapsar. 

15. Kurumsal Yayınlar

Kurum ve kuruluşların çalışma vb. faaliyetlerine yönelik, kitap, dergi, blog vb. yayınları kapsar.

16. Medya İlişkileri

Kuruluşların, ürün veya hizmet için gerçekleştirdikleri ve sadece medya ilişkilerini kapsayan halkla ilişkiler projelerini içerir.

17. Uluslararası Proje/Kampanya

Her türlü firma/ şirket ya da organizasyonda beş ya da daha fazla ülkeyi kapsayan düzenli halkla ilişkiler kampanyalarını kapsar.

18. Türkiye Markası Ödülü

Türkiye’nin kültürünü, değerlerini, tarihini veya geleceğe yönelik vizyonunu anlatan, tanıtan, temsil eden veya teşhir eden ve hedef kitlesini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oluşturmadığı, halkla ilişkiler ve iletişim projeleri ile başvurulabilir. Projenin son 3 yılda gerçekleştirilmiş olması, Türkiye markasına olumlu katkı yapmış olduğunun ölçümlenmiş veya belgelenmiş olması (yurt dışındaki basın yansımaları, makaleler, yorumlar, yabancı blog yazıları, yabancı misyonlar tarafından sunulan plaket, mektup vb. takdirler, yapılan araştırmalar, anketler, yabancı 3. şahısların kendi medyasına verdiği demeçler vb.) gerekiyor.

Ödüle başvuru yapan kurumların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet göstermesi gerekiyor. Ödüle hak kazanacak markaların, ödülü kazandıkları tarihten sonra, Türkiye Cumhuriyeti yasaları veya küresel vatandaşlık ilkeleri ile bağdaşmayan ve bağdaşmadığı hukuken kesinleşmiş bir ihlalde bulunmaları durumunda, TÜHİD yönetim kurulu zaman aşımına tabi olmaksızın ödülü geri alma hakkına sahiptir.

19. Kategori Dışı Projeler

Yukarıda belirtilen kategorilere dahil olmayan projeleri kapsar.

20. Genç İletişimciler

Genç İletişimciler Kategorisi’ne iletişim fakültelerinde okuyan öğrenciler katılabilir. Katılım koşulları ayrı bir yönetmelik ile belirtilmiştir. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

6) Ödül Kriterleri

Projeler, her biri 20 puan değerinde 5 ana kriter üzerinden, alt maddeleri dikkate alınarak değerlendirilir. Projenin değerlendirmeye dahil edilebilmesi için her bir ana kriterden en az 10 puan alması ve toplamda da en az 50 puan alması gerekir.

16. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Başvuru Formu:

Başvuruda bulunan proje sahipleri, online ortamda doldurdukları formun yanı sıra, 16. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Başvuru Formu’nu doldurarak hard copy çıktısı halinde proje dosyasıyla TÜHİD merkezine göndermek zorundadırlar.

1. Projenin amacı

2. Bilinçlendirdiği kişi sayısı

3. Ulaştığı kişi sayısı

4. Proje Bütçesi

5. Dış kaynak tedariki var mı? Varsa açıklanması

6. Risk analizi nedir?

7. Proje yararlanıcıları;

Hedef Kitle:

Kadın - Erkek sayıları

8. Projede görev alan kişi sayısı

Ücretli - Gönüllü:

Kadın - Erkek:

9. Projenin paydaşları ve paydaş yönetimi

10. Toplumsal kalkınmaya yararı

11. Çevresel etkileri

12. Sürdürülebilirliği

13. Kuruluşun Kurumsal Sorumluluk Politikası

Kuruluşun, çevre ve toplumla ilişki ve duyarlılığı hakkında yönetim politikaları

14. Projenin ölçülebilir çıktıları

Sunumu Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Durum / İhtiyaç Analizi / Araştırma

2. Planlama

- Amaçlar

- İletişim Hedefleri

- Hedef Kitle

- Sosyal Paydaşlar

- Strateji

- Temel Mesajlar

- Taktikler

- Zamanlama

- Kanallar

- Araçlar

3. Uygulama

Sürecin ayrıntılı anlatımı, varsa karşılaşılan zorluklar, değişiklikler,

4. Yaratıcılık

- Özgünlük

- Akılda kalıcılık

5. Ölçümleme – Değerlendirme

İletişim projesinin belirlenen hedeflere ulaşmasının değerlendirilmesinde, çeşitli araştırma yöntemlerinden ve başarı kriterlerinden yararlanılır. İletişim projelerinde reklam eşdeğer yansıması bir başarı kriteri değildir. Reklam eşdeğerinin ölçümleme kriteri olarak gösterildiği projelerin başvurularını, Seçici Kurul Üyeleri değerlendirme dışında bırakma hakkına sahiptir.

***Başvuruda bulunan proje sahipleri, online ortamda doldurdukları formu hard copy çıktısı halinde proje dosyasıyla TÜHİD merkezine göndermek zorundadırlar.

7) Proje Değerlendirmesi

Seçici Kurul Üyeleri, www.altinpusula.org adresinden kendilerine verilecek özel şifreyle giriş yaparak, tüm projeleri, yönetmelikte belirtilen her bir kriter için 10-100 arası puanlandırır. Ön değerlendirme sonucu en az 50 alan projelerin değerlendirilmesi için Seçici Kurul Üyeleri toplantıya çağırılır. Ön elemeyi geçen projeler Seçici Kurul Üyeleri tarafından yeniden değerlendirilerek 10-100 arasında puanlandırılır. Seçici Kurul Üyeleri, kendi şirketinin, ajansının projesini değerlendiremez ve oylayamazlar. UNDP Özel Ödülü için projeler belirlenen sosyal ve çevresel etki kriterlerine göre değerlendirilir.

8) Ödül Kazanan, Kuruluş / Halkla İlişkiler Ajansının Belirlenme Kriterleri

Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Ödülü’ne layık görülen projeler için Değerlendirme, Başvuru Formu’nda yer alan bilgiler esas alınarak yapılacaktır:

Başvuru Formu;

- Projede aktif olarak görev alan Halkla İlişkiler Ajansı tarafından dolduruluyor ise proje sahibi kuruluşun, kuruluş tarafından dolduruluyor ise, başvuru konusu projede aktif olarak görev alan halkla ilişkiler ajansının/danışmanının bilgilerinin formda yer alması gerekmektedir.

Bu şekilde iletilen başvuruların değerlendirilmesi sonucunda ödül almaya hak kazanan projelerde, hem kuruluş hem de halkla ilişkiler ajansı/danışmanı ödüllendirilecektir.

- Başvuru ve ödül değerlendirmeleri bu kritere göre yapılacağından, Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Başvuru Formu’nun eksiksiz doldurulması önem taşımaktadır.

- Başvurular ve başvuru ödemesi, kuruluşlar ve/veya halkla ilişkiler ajansları tarafından yapılabilir, ancak, Başvuru Formu’nda yer alan bilgiler esas alınır.

- Kuruluşlar ve/veya halkla ilişkiler ajansları, farklı projelerle birden fazla kategori için başvuru yapabilirler. Her başvuru için ayrı Başvuru Formu doldurulmalı ve ayrı ücret ödenmelidir.

- TÜHİD AP Ödül Kitapçığı’nda yer alacak bilgi ve logoların kullanımında da, başvuran kuruluşun ve/veya halkla ilişkiler ajansının yarışmaya katılım için doldurduğu Başvuru Formu esas alınır.

9) Başvuru Koşulları

a. Yarışmaya:

• 2015 ve 2016 yılı içinde üretilen, uygulanan ve sonucu ölçümlenen projeler,

• 2013’da başlayıp 2015 ve 2016’de sonuçlanan ve ölçümlenen projeler,

• 2015’da başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.

• 2016’de başlayan, henüz tamamlanmayan, fakat ölçüm yapılabilecek düzeye gelmiş projeler katılabilir.

• 2017 yılında başlayan projeler yarışmaya katılamaz.

• Aynı proje ve aynı dosyayla birden fazla kategoriye başvurulabilir. Her başvuru için ayrı ücret ödenmelidir.

• Gelenekselleşmiş ve sürdürülebilir projeler, yukarıda sözü edilen dönemi kapsayan faaliyetleri için başvuruda bulunulabilir.

• Halkla ilişkiler ajansı müşterisi için başvuru yapıyorsa, projenin yarışmada yer alabileceğini gösteren, müşteri tarafından onay yazısı almakla yükümlüdür.

b. Başvuru ücreti: İş dünyası, kamu, kurum ve kuruluşların başvuru yapacağı her proje ve kategori için başvuru ücreti 1.000 TL’dir.

- Başvuru ücreti TÜHİD’in Akbank Nişantaşı Şubesi 32930 numaralı hesabına (IBAN: TR07 0004 6000 7588 8000 0329 30) yatırılır.

Geri çekilen başvurularda, başvuru ücreti iade edilmez.

c. Proje Başvurusu

1. Başvuru

Başvurular, 10 Şubat 2017 tarihine kadar başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile birlikte www.altinpusula.org sitesinden yapılır.

2. Proje Dosyası

Proje dosyalarının en geç 3 Mart 2017 Cuma  gününe kadar TÜHİD merkezine iletilmesi gerekmektedir.

3. Proje Dosyası İçeriği

2 adet hard copy halinde 16. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri başvuru formu ve proje dosyası (Proje ile ilgili sunum, görsel ve işitsel malzemeler ve projenin anlaşılmasına yardımcı olacak diğer malzemelerin yer alacağı proje dosyasından 2 adet iletilecektir.)

Proje sunumu: Projenin araştırma, planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını kapsayacak biçimde, power point sunusu olarak gönderilecektir. Powerpoint sunusu, başvuru formu hariç kesinlikle 30 slaytı geçmeyecektir. Başvuru sunum dosyasının önüne başvuru formunun eklenmesi gerekmektedir.

  • 2 ayrı flashdisk içinde proje sunumu, proje başvuru formu, görsel dokümanlar
  • Logolar (Başvuran kuruluş ve varsa halkla ilişkiler ajansının logoları, proje dosyaları ile birlikte flashdisk içinde dernek merkezine gönderilecektir.)
  • Müşteri onay yazısı (bu madde müşterisi adına başvuruda bulanacak halkla ilişkiler ajanslarını kapsamaktadır.)

Proje ekinde tercihen gönderilen video, fotoğraf vb. görsel-işitsel araçlar için dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Projenin kazanması halinde ödül gecesinde yayınlamak üzere; projeyi anlatan 1 dakikalık MP4 formatında video gönderilecektir.
  • Projeyle ilgili gönderilecek diğer videolar, youtube vb. sitelere yüklenecek ve bir Word dosyasında linkler paylaşılacaktır.
  • Projeyi anlatan Jpg, png vb. formatındaki resim/fotoğraf 10 adeti geçmeyecek ve optimize edilerek gönderilecektir.
  • Power Point sunumları, *pdf,  *pps veya *ppsx formatında gönderilecektir.
  • Projenin flashdisk içinde gönderilen tüm eklerinde dosya isimlerinin boşluksuz ve İngilizce karakterler kullanılarak gönderilmesine dikkat edilecektir.

TÜHİD, her zaman web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

Örnek proje dosyaları ve cd/flashdiskler hiçbir şekilde iade edilmez.

10) Başvuruların Değerlendirilmesi

• Başvuru Değerlendirme Kurulu, teknik ve kategorik açıdan incelenmiş ve sınıflandırılmış başvuru dosyalarını, online ortamda Ön Değerlendirme Komitesi Üyeleri’ne iletir.

• Ön Değerlendirme Komitesi, değerlendirme yapmak üzere, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından toplantıya davet edilir ve bu yönetmeliğin 6. maddesinde açıklanan kriterler doğrultusunda ön elemeyi yapar. Ön elemenin ardından projeler, TÜHİD tarafından Seçici Kurul Üyeleri ile online ortamda paylaşılır, sonuç toplantısı için davet edilir ve projelerin değerlendirmeleri alınarak, sonuçlar belirlenir.

• Seçici Kurul Başkanı, değerlendirme sonucunu gösteren dokümanı ve Seçici Kurul Üyeleri tarafından imzalanan 16. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'ni kazananlar listesini, TÜHİD’e teslim eder.

• Seçici Kurul, her kategoride, ödüle layık proje bulmama hakkına sahiptir.

11) Sonuçların Açıklanması

16. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ni kazanan genç iletişimciler ve kuruluşlar, Mayıs ayında gerçekleştirilecek ödül töreninde iş dünyası, iletişim camiası, medya ve kamuoyuna açıklanır.

 

altın pusula yonetmelik 16

Dökümanlar:

16. Altın Pusula Heyecanı Başlıyor